ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletวัดในตำบลบ้านนา
bulletขนมจีนเส้นสด
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนกาารตรวจสอบภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
รายงานผลการประชุมสภา

รายงานการประชุมของเทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันศุกร์ ที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันศุกร์ ที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันศุกร์ ที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพุธที่ ๓๐  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันอังคาร เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ ๔  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันพุธที่ ๒๔  เดือน พฤษจิกายน ๒๕๕๙

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗  เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยทีี่๓ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยทีี่๓ ครั้งที่ ๑ วันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๕๘ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา

เรื่อง เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง  เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพุธที่ ๓๐  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง  เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง  เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันอังคาร เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๓๐  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันอังคาร เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันพุธที่ ๒๔  เดือน พฤษจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗  เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๘
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรียกเข้าประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑  วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ และ กำหนดสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554