ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletวัดในตำบลบ้านนา
bulletขนมจีนเส้นสด
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเทศบัญญํติงบประมาณประจำปี 2561
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนกาารตรวจสอบภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ




รายงานผลการประชุมสภา

รายงานการประชุมของเทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันพุธที่ ๒๔  เดือน พฤษจิกายน ๒๕๕๙

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗  เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยทีี่๓ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยทีี่๓ ครั้งที่ ๑ วันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๕๘ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่แรก วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่๒ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 วันที่ 7 มราคม พ.ศ.2556
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก วันที่ 2 เดือน มกราคม 2556
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2555
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2555
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2555
 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่แรก วันที่ 15มกราคม - 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา

เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันพุธที่ ๒๔  เดือน พฤษจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗  เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๘
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรียกเข้าประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑  วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา การเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ วันจันทร๋ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๕๖
เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ และ กำหนดสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง การเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
   เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
   เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
   เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
   เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
เรื่อง การเข้ารับการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี๒๕๕๖
เรื่อง การเข้ารับการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี๒๕๕๖
เรื่อง การเข้ารับการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี๒๕๕๖
เรื่อง การเข้ารับการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี๒๕๕๖
เรื่อง การเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖
เรื่อง การเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
เรื่่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 และกำหนดสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2557
เรื่อง การเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา
เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2555 และกำหนดสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2556
เรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2554  และกำหนดสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2555







Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554