ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletวัดในตำบลบ้านนา
bulletขนมจีนเส้นสด
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletการควบคุมภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
dot
dot
bulletรายงานผลการสำรวจคงามพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการประชุมสภา

รายงานการประชุมของเทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2  วันอังคาร ที่ 14 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖2

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2  วันอังคาร ที่ 12 เดือนกุมภาพัน ๒๕๖2

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2  วันอังคาร ที่ 29 เดือนมกราคม ๒๕๖2

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันศุกร์ ที่ 7 เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันอังคาร ที่ 28 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันอังคาร ที่ 14 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันศุกร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันศุกร์ ที่ 11 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันศุกร์ ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพุธที่ ๓๐  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันอังคาร เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ ๔  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันพุธที่ ๒๔  เดือน พฤษจิกายน ๒๕๕๙

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗  เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา

เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2  วันอังคาร ที่ 14 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖2
เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2  วันอังคาร ที่ 12 เดือนกุมภาพัน ๒๕๖2
เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2  วันอังคาร ที่ 29 เดือนมกราคม ๒๕๖2
เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันศุกร์ ที่ 7 เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันอังคาร ที่ 28 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันอังคาร ที่ 14 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันศุกร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันศุกร์ ที่ 11 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันศุกร์ ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพุธที่ ๓๐  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันอังคาร เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันพุธที่ ๒๔  เดือน พฤษจิกายน ๒๕๕๙
เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗  เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประกาศเรียกเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2  วันอังคาร ที่ 14 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖2
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2  วันอังคาร ที่ 12 เดือนกุมภาพัน ๒๕๖2
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2  วันอังคาร ที่ 29 เดือนมกราคม ๒๕๖2
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันศุกร์ ที่ 7 เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันอังคาร ที่ 28 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันอังคาร ที่ 14 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันศุกร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันศุกร์ ที่ 11 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  วันศุกร์ ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐วันพุธที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันอังคาร เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554