ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
เกี่ยวกับ เทศบาลตำบลบ้านนา
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
โครงสร้างการบริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
ผลการดำเนินงาน
dot
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
dot
แผนงาน / ยุทธศาสตร์
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
dot
การจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และมาตรา 9
bulletการควบคุมภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานผลการสำรวจคงามพึงพอใจของประชาชน
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
dot
สาระน่ารู้...สู่ประชาชน
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพ
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
คู่มือสำหรับประชาชน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
คู่มือการใช้งานระบบ
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
รายงานผลการประชุมสภา

ประกาศเรียกประชุมเทศบาลตำบลบ้านนา

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562)

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562)

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562)

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562)

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562)

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562)

ประกาศเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา

ประกาศเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
(วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)
ประกาศเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
(วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562)
ประกาศเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
(วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562)
ประกาศเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
(วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562)
ประกาศเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
(วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562)

ประกาศเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
(วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562)

ประกาศเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
(วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
(วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562)

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และ การกำหนดสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2564
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และ การกำหนดสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2562
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยที่แรก  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยที่สี่  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562
  ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยที่วิสามัญ  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562
  ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยที่สาม  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562
  ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562
  ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยที่สอง  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562
  ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ 1 และ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562)
 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562)
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562)
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562)
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562)
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554