ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
เกี่ยวกับ เทศบาลตำบลบ้านนา
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
โครงสร้างการบริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
ผลการดำเนินงาน
dot
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
dot
แผนงาน / ยุทธศาสตร์
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
dot
การจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และมาตรา 9
bulletการควบคุมภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานผลการสำรวจคงามพึงพอใจของประชาชน
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
dot
สาระน่ารู้...สู่ประชาชน
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพ
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
คู่มือสำหรับประชาชน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
คู่มือการใช้งานระบบ
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
วิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      วิสัยทัศน์  ( Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา

    “คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน”

     ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ของเทศบาลตำบลบ้านนา
    
ยุทธศาสตร์และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
              1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
              2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
           
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
           
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ     
           
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
           
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           
7. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาตำบลบ้านนาให้มีความพร้อมรองรับการเขาสู่ประชาคมเศรษฐกิจ                  อาเชียน

                   2.3 เป้าประสงค์

             1.การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

               2.เศรษฐกิจ อาชีพ การลงทุนในชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

             3.โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน

             4.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานสร้างความพึงพอใจ  
                  การให้บริการและเกิดประโยชน์

               5.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

             6.คนมีความแข็มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษา มีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

                     2.4 ตัวชี้วัด

                1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดจากจำนวนระยะทาง,จำนวนครั้งที่จัดหาพัสดุ,บ้าน,             
                  จำนวนจุด,จำนวนแห่ง,ที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซมปรับปรุง/ขุดลอกเป็นต้น

             2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ

                   2.5 ค่าเป้าหมาย

1.  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว            

             2.  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม                   

             3.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้                   

             4.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข                     

             5.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

                   2.6 กลยุทธ์

             (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังค

             1.กลยุทธ์สนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

               2.กลยุทธ์สนับสนุนการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน ภูมิปัญญาท้องถิ่น                            

              3.กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน

              4.กลยุทธ์การส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรม  นันทนาการ                      

               5.กลยุทธ์การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในตำบล 

                6.กลยุทธ์สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ 

              (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

               1.กลยุทธ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

2.กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

           3.กลยุทธ์สนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตรกรเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร

            (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                   

              1.กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ    

            2.กลยุทธ์ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านไฟฟ้าส่องทางสาธารณะและพัฒนาระบบการจราจ                          3.กลยุทธ์ก่อสร้าง ขยายเขต ซ่อมแซมบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน และปรับปรุงคุณภาพน้ำ

                 ระบบประปาหมู่บ้าน 

             (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ      

1.กลยุทธ์จัดหาแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา

2.กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการประมง    

            3.กลยุทธ์ขุดลอกคลองและวางท่อระบายน้ำ เพื่อลดและป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม

          (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร      

               1.กลยุทธ์การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

                 2.กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และรายได้ของเทศบาลตำบล

               3.กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล และกฎหมาย                          

   4.กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารสถานที่ทำการเทศบาลตำบลและปรับปรุงต่อเติม

     อาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน

(6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   1.กลยุทธ์สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

   2.กลยุทธ์จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ

                  3.กลยุทธ์การจัดการและบำบัดน้ำเสียจากชุมชน 

               (7) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาตำบลบ้านนาให้มีความพร้อมรองรับการเข้า 

                    สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

               1.กลยุทธ์ส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม   

                 2.กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว                      

  3.กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการศึกษา และอัตลักษณ์

  4.กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม                      

                   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์    

         จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลบ้านนา

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลบ้านนา กำหนดการพัฒนาที่

ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านนา  ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ และ 41 กลยุทธ์  และมีการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

แผนงาน

                   ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป            ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                   ๓) แผนงานการศึกษา                        ๔) แผนงานสาธารณสุข

                   ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์                  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน       

             ๗ ) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

                   ๙) แผนงานการเกษตร                      ๑๐) แผนงานการพาณิชย์

                   ๑๑) แผนงานงบกลาง

                   2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้

                3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

                   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านนา  ในปีงบประมาณ  2560   ทำการประเมินโดย  

วิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของตำบลบ้านนา  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของตำบลบ้านนา  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของตำบลบ้านนา  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของตำบลบ้านนาในปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบคำถามว่า  "ปัจจุบันตำบลบ้านนามีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน”  สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  (Strength-S)  จุดอ่อน  (Weakness-W)  และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เป็นเครื่องมือ

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านนาในแต่ละด้าน  ดังนี้

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

จุดแข็ง  (Strength : S)

 

จุดอ่อน  (Weakness : W)

1.  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สะดวก

2.  เทศบาลให้ความสำคัญในการพัฒนา

3.  มีการประสานงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่าง

  ต่อเนื่องและขอรับการสนับสนุนกับหน่วยงานที่

  เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพและงบประมาณในการพัฒนาหรือสร้างโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดหญ่

1.  งบประมาณของเทศบาลมีจำนวนจำกัด  ซึ่งต้องมีการพัฒนาในทุกด้าน

2.  การกระจายตัวของครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านมีผล ทำให้เส้นทางคมนาคม (ถนนสายรอง) มีจำนวนมากขึ้น

 

 


 

โอกาส  (Opportunity : O)

 

 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat : T)

 

 

1.  นโยบายเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจและ

    งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.  งานบริการสาธารณะที่มีขนาดใหญ่และเป็น

    ประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมาก  สามารถขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางหรือ  อปท.ที่มี

 ศักยภาพกว่า

 

1.  มีภัยธรรมชาติ  (น้ำท่วมซึ่งทำให้ถนนชำรุดเสียหาย

 

 

 

 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 

จุดแข็ง  (Strength : S)

 

จุดอ่อน  (Weakness : W)

 

1.  พื้นที่เพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ

 ปลูกพืชเกษตร  เช่น  ผลไม้  ยางพารา            มันสำปะหลัง  ฯลฯ

2.  ประชาชนมีการว่างงานน้อย

3.  มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่  ทำให้มีการจ้างงาน

4.  มีแหล่งทุนของรัฐบาลในทุกชุมชน

 

1.  คุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรยังไม่ได้มาตรฐาน

2.  มีการใช้ปุ๋ยเคมี ยากำจัดศัตรูพืชทำให้มีสารพิษตกค้าง

3.  ไม่มีการควบคุมการผลิตสินค้าเกษตร  ทำให้มี 

ผลผลิตล้นตลาด

4.  เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสินค้าและระบบการตลาด

 

โอกาส  (Opportunity : O)

 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat : T)

1.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน  และพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อม

2.  นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

3.  ในพื้นที่มีโครงการการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

1.  ราคาผลผลิตสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ

2.  ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิตมีราคาสูง

3.  ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4.  เกิดภัยแล้งต่อเนื่องทุกปี

 

 3.การพัฒนาด้านสังคม

 

จุดแข็ง  (Strength : S)

 

จุดอ่อน  (Weakness : W)

1.  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพและฐานะมั่นคง 

 

 มีงานทำตลอดปี  ทำให้มีผู้ว่างงานน้อย

2.  ประชาชนมีความสามัคคี  และมีการรวมตัวกัน

 อย่างเหนียวแน่น

3.  ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง

4.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

1.  มีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริม

 

 สังคมมีน้อย

2.  ยังมีการระบาดของยาเสพติดในชุมชน

 


โอกาส  (Opportunity : O)

 ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat : T)

 

1.  รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ

ปัจจุบันที่เน้น  “คน”  เป็นศูนย์กลางการพัฒนา

3.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีส่วนช่วยให้

 สังคมมีการพัฒนา

 

 

1.  ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ที่เน้นทางด้านวัตถุนิยม  ทำให้สังคมหลงลืมความถูกต้อง  ความ

 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความมีน้ำใจให้กัน

2.  สังคมปัจจุบันมีค่าครองชีพสูง  เมื่อเทียบกับรายได้ของประชาชน

3.  วัฒนธรรมตะวันตกเผยแพร่เข้ามาอย่างรวดเร็วและมีการรับเอาวัฒนธรรมดังกล่าว  โดยไม่มีการปรับให้เข้ากับสังคม

 

4.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 จุดแข็ง  (Strength : S)

 จุดอ่อน  (Weakness : W)

 

1.  มีสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ

2.  มีการจัดการศึกษาในระดับอนุบาล  ขวบ  ใน

 เขตพื้นที่ ทต.บ้านนา

3.  ประชาชน  องค์กรเอกชน  ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาอย่างดี

4.  มีสถาบันทางศาสนา  (วัด) จำนวนมาก และมีชื่อเสียง

5.  ประชาชน  องค์กรเอกชน  ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทาง

 

     ศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างดี

 

 

 

6.  มีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมที่เป็นจุดเด่นในตำบล

 

7.   มีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา

 

1.  บุคลากรทางด้านการศึกษามีน้อย  เมื่อเทียบกับนักเรียนในตำบล

2.เครื่องมือ  อุปกรณ์  และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ

3.  ประชาชนขาดแหล่งเรียนรู้ในตำบล

4. เด็ก  เยาวชน  ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมวัน สำคัญทางศาสนาค่อนข้างน้อย

5.  การจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

 ยังไม่มีความหลากหลาย

 

 

 

 

 

โอกาส  (Opportunity : O)

 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat : T)

 

 

 

1.  มีการถ่ายโอนภารกิจอาหารเสริม  (นมอาหาร

 

 

 

    กลางวัน  อุปกรณ์สื่อการเรียนต่างๆ ให้  อปท

 

    ดำเนินการทำให้ท้องถิ่นสามารถสนับสนุน

 

    งบประมาณในส่วนที่ขาดเหลือได้

 

 

 

2.  มีการขยายโอกาสทางการศึกษา

 

 

 

3.  การปฏิรูประบบราชการทำให้มีหน่วยงานที่ดูแล

 

    เกี่ยวกันศิลปวัฒนธรรมโดยตรง

 

 

 

1.  ค่านิยมและวัฒนธรรมตะวันตก  มีส่วนสำคัญต่อ

 

     การศึกษาของเด็กนักเรียนด้วย  ตลอดจน

 

     ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น

 

 

 

3.  การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  มีผลสำคัญ

 

    ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 

 

 

 

จุดแข็ง  (Strength : S)

 

จุดอ่อน  (Weakness : W)

 

 

 

1.  ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบการ

 

     ทำงานของเทศบาลอย่างใกล้ชิด

 

 

 

2.  มีการรับโอนภารกิจบริการสาธารณะต่างๆ ให้ 

 

 

 

     อปทดำเนินการเอง

 

 

 

 

 

 

 

3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร

 

    และดำเนินงานตามนโยบาย  และระเบียบกฎหมาย  

 

    ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

 

 

 

4.  สมาชิกสภาเทศบาล  มีความเป็นอิสระในการ

 

    ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร

 

5. มีบุคลากรและระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

 

6.  บุคลากรมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

1.  มีความขัดแย้ง  ซึ่งบางกรณีเป็นผลดีในการ

 

    บริหารงาน  แต่บางกรณีก็ทำให้การบริหารงาน

 

    ติดขัดและเกิดความล่าช้าในการบรรเทาความ

 

    เดือดร้อนของประชาชน 

 

 

 

2.  บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านนา  ยังขาดความรู้

 

     ความชำนาญเกี่ยวกับงานถ่ายโอนบางประเภท

 

 

 

3.  งานถ่ายโอนบางประเภทยังมีความสับสนและ

 

    ไม่ชัดเจนในการดำเนินการ

 

 

 

4. สำนักงานคับแคบเมื่อเทียบกับบุคลากรที่เพิ่มขึ้น

 

    ตามภารกิจ

 

 

 

5. ยังขาดอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อ

 

    การปฏิบัติงาน

 

โอกาส  (Opportunity : O)

 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat : T)

 

 

 

1.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  พรบ.การกระจายอำนาจฯ

 

     และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทำให้มีการกระจายอำนาจ

 

    สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

2.  นโยบายการปฏิรูประบบราชการหลักธรรมาภิบาล

 

 

 

     ทำให้การบริหารงานของหน่วยงานมีระบบและ

 

    บริการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

 

    พื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

3.  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทำให้การบริหารและการ

 

    บริการและการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเป็นไป

 

    อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

 

 

1.  ระเบียบ  กฎหมาย  ที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอน

 

    ค่อนข้างมาก  เช่น  กฎหมายการเลือกตั้ง  ซึ่งมีผล

 

 

 

    กับ การบริหารงานของ  อปทโดยตรง

 

 

 

2การดำเนินงานบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อ

 

    ประชาชนมีข้อจำกัดด้านระเบียบและกฎหมายต่างๆ

 

    ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

6.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

จุดแข็ง  (Strength : S)  

 

จุดอ่อน  (Weakness : W) 

 

 

 

1.  พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์

 

 

 

2.  มีระบบบริการการจัดเก็บขยะภายในตำบล

 

 

 

3.  ในพื้นที่มีสวนยางพาราค่อนข้างมาก  ทำให้มี

 

     ความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้น

 

 

 

 

 

 

 

1.  ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์

 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

2.  มีปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมและ

 

    สถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่

 

3.  คุณภาพน้ำธรรมชาติในพื้นที่ไม่ค่อยดีเป็นสนิมสีแดง

 

โอกาส  (Opportunity : O)

 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat : T)

 

 

 

1.  มีการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

 

    สิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานของรัฐทางวิทยุโทรทัศน์

 

 

 

2.  มีการรณรงค์การฟื้นฟูธรรมชาติในโอกาสมหา

 

     มงคลต่างๆ ทุกปี

 

 

 

1.  พื้นที่จังหวัดเป็นเมืองอุตสาหกรรม  ทำให้มีปัญหา

 

 

     มลภาวะ  ซึ่งยากที่จะแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาตำบลบ้านนาให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

 

 

 

 

จุดแข็ง  (Strength : S)  

 

จุดอ่อน  (Weakness : W) 

 

1.  สาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน มีภูมิภาคเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ

 

 

 

2.  ในพื้นที่มีสวนยางพาราค่อนข้างมาก  ทำให้มี

 

     ความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้น

 

 

 

 

 

1.มีการพึ่งพาการส่งออกสูง ขณะที่สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพลังงานเชื้อเพลิง

 

2.ประชาชนยังด้อยกว่าหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดประตูสู่การค้าอาเซียน

 

โอกาส  (Opportunity : O)

 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat : T)

 

 

 

1.ภาพรวมธุรกิจด้านอาหารมีโอกาสสูง เพราะโลกต้องการอาหารเพิ่ม ซึ่งการรวมตัวเป็น AEC ตลาดจะมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจภาคบริการสุขภาพซึ่งไทยมีความถนัดและเชี่ยวชาญในอันดับต้นๆ รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพด้วยเช่นกัน ขณะที่สินค้า “MADE IN THAILAND” ยังคงเป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยมสูง

 

 

 

 

 

1.สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่เป็นตลาดหลักมักออกมาตรการกีดกันทางการค้า ขณะที่ปัญหาแรงงานต่างชาติอาจล้นทะลักเข้าไทย และเกิดปัญหาสังคมตามมา รวมถึงปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพราคาถูก เข้ามาตีตลาดสินค้าไทย โดยที่ผู้บริโภคไม่ทราบข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

                   3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

3.2.1      การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบล

 

 

 

 

 

§  รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร

 

 

 

§  แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกัน ให้มีองค์กรเดียว

 

 

 

§  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท.

 

 

 

 

3.2.2 การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบล

 

 

 

 

 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10

 

 

 

 

ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

 

 

 

 

 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31

 

 

 

 

ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ

 

 

 

 

 

 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการที่เทศบาลตำบลบ้านนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 7 ยุทธศาสตร์

 

 

 

 

 

 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลบ้านนา ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

 

 

 

 

 

ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น

 

 

 

ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย

 

 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านนา ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น 

 

 

 

วัดบ้านนา   แหล่งจำหน่ายสินค้าในชุมชน  เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

 

 

 

 

 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตำบลบ้านนา ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น

 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ     

 

 

 

 

 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบ

 

 

 

 

 

 

ปัญหาด้านแหล่งน้ำ การอุปโภค – บริโภค ไม่เพียงพอต่อประชาชนผู้ใช้บริการ  และการดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

 

 

 

 

 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบ

 

 

 

 

 

 

บุคลากรยังขาดความรู้ในด้านภาษาอาเซียน   (AEC)  ซึ่งจะต้องให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ อีกทั้งบุคลากรในองค์กรมีความถนัดเฉพาะด้าน ซึ่งไม่สามารถทำงานได้หลากหลายและทดแทนกันได้ในกรณีขาดใครไป  และบุคลากรบางส่วนทำงานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการร่วมกันในการยึดเป้าหมายเพื่อ องค์กรเป็นสำคัญ แต่ยึดเพียงเป้าหมายของตนเพียงเพื่องานในส่วนที่รับผิดชอบแล้วเสร็จ

 

 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตำบลบ้านนา ประสบปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น  จึงต้องให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะ  เพื่อควบคุมปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  

 

 

 

 

 

 

 

7. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาตำบลบ้านนาให้มีความพร้อมรองรับการเข้า

 

 

 

 

 

    สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

 

 

 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตำบลบ้านนา พบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้าและการลงทุน และด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งประชาชนยังขาดความรู้ในภาษาอาเซียน ทำให้การสื่อสารภาคธุรกิจมีผลกระทบอย่างมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน

 

 

 

 

ประเด็นการพัฒนา

 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

 

พื้นที่เป้าหมาย

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

 

1.การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

 

 

 

1.1ประชาชนให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นน้อยลง

 

1.2 เด็กและเยาวชนบางส่วนอ่านหนังสือไม่ออก

 

1.3 ปัญหาการว่างงาน/ไม่มีงานทำ

 

1.4 ปัญหายาเสพติด

 

 

 

1.5 เยาวชนขาดความรู้แลความเข้าใจการมีเพศสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา

 

 

 

 

 

เด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล

 

 

 

 

 

1.1ประชาชนให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมากขึ้น

 

1.2เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล สนใจการอ่านหนังสือ ใฝ่รู้ ชอบศึกษาเล่าเรียน

 

1.3 ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว

 

1.4 เด็ก และเยาวชน มีปัญหาขาดความรักความอบอุ่นมากขึ้นนำไปสู่ปัญหาอื่น

 

1.5 ทำให้เยาวชนเสี่ยงต่อโรคติดทางเพศสัมพันธ์ และเกิดอัตราท้องก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพัฒนา

 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

 

พื้นที่เป้าหมาย

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 

 

2.1 แหล่งการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลขาดประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง

 

 

 

2.2 ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

 

2.3 การขาดการส่งเสริมอาชีพเสริม  การจัดหาตลาดรอง  รับผลิตภัณฑ์

 

พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา

 

 

 

 

 

เด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล

 

 

 

 

 

2.1แหล่งต้นทุนการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความน่าสนใจและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศได้

 

2.2ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว

 

 

 

 

 

3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

 

3.1.ความต้องการของประชาชนในด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคเพิ่มมากขึ้น

 

 

พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา

 

แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่

 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล

 

บ้านนา

 

 

 

 

 

3.1การดำเนินงานของ เทศบาลจะทำให้มีสาธารณูปโภคครอบคลุมทั่วถึง

 

 

 

4.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

 

 

4.1 การขาดแคลนน้ำ และแหล่งน้ำไม่ได้รับการบำรุงดูแลรักษา

 

 

4.2 พัฒนาระบบประปา ที่ยังมีไม่ครอบคลุมทั่วถึง        ทุกชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา

 

 

 

 

 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล

 

บ้านนา

 

 

 

 

 

4.1แหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนา จะทำให้มี

 

น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 


 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพัฒนา

 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

 

พื้นที่เป้าหมาย

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

 

5.การพัฒนาการเมือง การบริหาร

 

 

5.1ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 

 

 

5.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนยังอยู่ในระดับน้อยยังอิงความคิดเห็นของผู้นำชุมชนเป็นหลัก

 

5.3 ประชาชนมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นน้อย

 

เทศบาลตำบลบ้านนา

 

ประชาชนในเขตเทศบาล

 

 

 

 

 

5.1ประชาชนในเขตเทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกับเทศบาลเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

6.1ปัญหาประชาชนให้ความสำคัญในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อยลง

 

6.2 ปัญหาการจัดการขยะภายในเขตเทศบาล

 

เทศบาลตำบล         บ้านนา

 

 

 

 

 

ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน    

 

ในเขตเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์บ้านแม่น้ำลำคลอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

7.ส่งเสริมและพัฒนาตำบลบ้านนาให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

7.1 ประชาชนยังไม่เข้าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

 

เทศบาลตำบล         บ้านนา

 

 

 

 

 

ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน   

 

ในเขตเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1ประชาชนมีส่วนร่วมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของประชาชนตามข้อมูลข้างต้นนี้  จึงได้กำหนดเป็นประเด็น

 

 

 

การพัฒนาดังนี้

 

 

 

๑. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย

 

 

 

                             ๒. ส่งเสริมการรักษาความสงบและการวางแผนป้องกันภัย

 

 

 

                             ๓. พัฒนาบุคลากรและบริการประชาชน

 

 

 

                             ๔. พัฒนาการจัดเก็บรายได้

 

 

 

                             ๕. พัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการ

 

 

 

๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 

 

                             ๗. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

 

 

 

                             ๘. ส่งเสริมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

                             ๙. จัดบริการและให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส

 

 

 

                             ๑๐. สนับสนุนสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและคุณภาพชีวิต

 

 

 

                             ๑๑. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

 

 

 

                             ๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

                             ๑๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที่

 

 

 

                    เนื่องจากผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพทางด้านระบบโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและขนส่งสายหลักผ่านพื้นที่ชุมชนที่สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อสู่พื้นที่ข้างเคียง มีการขยายตัวของชุมชนเมืองมีทิศทางกระจายติดตามพื้นที่โดยรอบของชุมชน รวมทั้ง ตามพื้นที่ริมถนนสายสำคัญเป็นหลัก รวมทั้งมีเส้นทางการเดินทางเชื่อมต่อสู่พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้สะดวก

 

 

 

                    จึงยังคงให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการชุมชนเป็นหลัก เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในชุมชนให้ได้มาตรฐาน

 

 

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส

 

 

 

          การพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลบ้านนา ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) มีดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง  (Strengths -S)

 

 

 

 

 

                 1.เทศบาลตำบลบ้านนา เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ

 

 

 

                 2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล

 

 

 

                 3.ทรัพยากรภายในองค์กรมีความพร้อมในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตเทศบาล

 

 

 

                 4.มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัย

 

 

 

                 5.โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคมีความครอบคลุมทั่วถึงเกือบเต็มพื้นที่

 

 

 

                 6.มีการอนุรักษ์รักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ยั่งยืน และเข้มแข็งฯลฯ  เช่น จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว  จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ จัดกิจกรรมลอยกระทง ฯลฯ

 

 

 

                 7.น้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนมาโดยตลอด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดอ่อน (Weaknesses-W)

 

 

 

 

 

                 1.ประชากรแฝงยากต่อการควบคุม ดูแล  มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  และอาจ

 

 

 

ก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่  - การคมนาคมสายหลักมีอุปสรรค

 

 

 

                 2.การบริการด้านสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการ

 

 

 

                 3.บางพื้นที่เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย

 

 

 

4.ขาดพื้นที่สีเขียวเพื่อพักผ่อนและนันทนาการ

 

 

 

5.เยาวชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในตำบล

 

 

 

 

 

 

 

โอกาส  (Opportunities-O)

 

 

 

 

 

1.    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.. 2542  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจ ด้าน  ทำให้เทศบาล มีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพของเจ้าหน้าที่  และมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  ป้องกันและแก้ไขเพิ่มมากขึ้น  ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

2.    รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น

 

 

 

3.    มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส  เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์

 

 

 

4.    จังหวัดระยองดำเนินการการท่องเที่ยว  ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

 

 

 

5.    รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา  ปลูกฝังค่านิยม  อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน

 

 

 

6.    การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพมีหลายช่องทาง  ได้แก่ อบจ.  จังหวัด  กรมที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

7.    การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในด้านการศึกษา การสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความต่อเนื่องส่งผลให้ เทศบาลตำบลบ้านนา มีงบประมาณด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

 

 

 

 

อุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threats-T)

 

 

 

 

 

1.    สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

 

2.    การรับค่านิยมตะวันตกทำให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจ่ายมาก

 

 

 

กว่ารายได้

 

 

 

3.    แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น  ทำให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง

 

 

 

4.    เทศบาลมีหน้าที่และภารกิจต้องปฏิบัติมาก แต่มีอำนาจตามระเบียบกฎหมายมีน้อยทำให้ไม่

 

 

 

    สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

 

5.    ผลกระทบจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อากาศเป็นพิษ น้ำเสีย

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554