ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletวัดในตำบลบ้านนา
bulletขนมจีนเส้นสด
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletการควบคุมภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
dot
dot
bulletรายงานผลการสำรวจคงามพึงพอใจของประชาชน
ข่าวประกาศ

 

ข่าวประกาศของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปี2563 ไตรมาสที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปี2562 ไตรมาสที่ 4
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปี2562 ไตรมาสที่ 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปี2562 ไตรมาสที่ 2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปี2562 ไตรมาสที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน  318 รายการ  (13 มีนาคม 2562)  (2)  (เอกสารแนบ)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (ลงวันที่ 15 มกราคม 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การลดขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน(2557)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ของเทศบาลตำบลบ้านนา(2557)

ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านนา
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ กำนันตำบลบ้านนา,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่,สมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา ประชาสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการการจัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน ของเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดซื้อที่ดินและโครงกาารสาธารณะประโยชน์ (ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านนา

แผนผังขั้นตอนการขออนุญาติใช้น้ำประปา

ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก CCF05072554_00001.jpg CCF05072554_00000.jpg

ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน (เพิ่มเติมการศึกษาปฐมวัย) CCF05072554_00002.jpgแผนผังแสดงขั้นตอนด้านการศึกษาปฐมวัย sora.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554