ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletวัดในตำบลบ้านนา
bulletขนมจีนเส้นสด
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนกาารตรวจสอบภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
ศูนย์ อปพร. ดีเด่น article

          เมื่อปี 2548 เราจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น เพื่อเป็นกำลังอีกแรงหนึ่งในการ่วมกันออกตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตู้ยามตำบลบ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อดูแลและป้องกันภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในตำบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันปัญหายาเสพติด นอกจากงานออกตรวจแล้วเรายังได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในการพัฒนาตำบล และจากผลการทำงานที่ผ่านมา 1 ปี ทำให้ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลดีเด่น ระดับเขต ปี 2549 สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิก อปพร.เป็นอย่างมาก

:: ผลงานของศูนย์ อปพร. อบต.บ้านนา

     

กิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) .:

  
ลิงค์ด้านหน้า

สัญลักษณ์ของในหลวง
ถวายพระพรวันแม่
พัฒนาชุมชนในวันแม่แห่งชาติ
สำรวจน้ำท่วม
ครอบครัวอบอุ่น
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
การรับนักเรียนช่วงปิดเทอม article
รับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น article
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์53
งานบุญวัดหนองจระเข้
กิจกรรมกีฬาเทศบาลครั้งที่ 2 article
ประวัติหลวงปู่บุญ วัดบ้านนา article
สาสน์จากนายก article
สรุปกิจกรรม/โครงการประจำปี 2552 article
สรุปกิจกรรม/โครงการประจำปี 2552 article
สรุปกิจกรรม/โครงการประจำปี 2552 article
สรุปกิจกรรม/โครงการประจำปี 2552 article
เทศบาลพบประชาชน article
ร่วมกิจกรรมกับผู้นำชุมชน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554