ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletวัดในตำบลบ้านนา
bulletขนมจีนเส้นสด
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletการควบคุมภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
dot
dot
bulletรายงานผลการสำรวจคงามพึงพอใจของประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

วัตถุประสงค์โครงการ
          เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่มีธาตุอาหารพืชหลัก คือ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพิ่มสูงขึ้นโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นและเพื่อเป็นการทดแทนปุ๋ยเคมี ในการเพิ่มผลผลิตพืช

ข้อดีของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
1. ได้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
2. ได้วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยปรับปรุงและบำรุงดินให้อยู่ในสภาพดีเหมาะแก่การเพาะปลูก
4. เร่งการเจริญเติบโตของพืช
5. ปลอดสารพิษตกค้าง
6. ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณมาก
7. เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และที่สำคัญ "ราคาถูกกว่าท้องตลาด"
สำหรับสมาชิก ราคากระสอบละ 80 บาท แต่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิก ราคากระสอบละ 100 บาท บรรจุกระสอบละ 33 กิโลกรัม

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554