ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletการควบคุมภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
dot
dot
bulletรายงานผลการสำรวจคงามพึงพอใจของประชาชน
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวและกิจกรรม

 

 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
งานก่อสร้างถนนลาดยางและถนนคอนกรีต เป็นงาน ๆ หนึ่งที่เทศบาลตำบลบ้านนาให้ความสำคัญ เพื่อให้ชาวบ้านนามีเส้นทางการสัญจรที่สะดวก รวดเร็ว เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งเส้นทางหลัก
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
งานซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และปรับปรุงถนนลูกรังก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนาได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการสัญจร
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
นอกจากงานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนแล้ว เรื่องน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคก็นับเป็นอีกงานหนึ่ง ที่เราให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านนา ประกอบด้วยชุมชน 13 ชุมชน
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เทศบาลตำบลบ้านนา ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น สนับสนุนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ของเทศบาลตำบลบ้านนา
 การพัฒนาด้านสังคม
เทศบาลตำบลบ้านนา ได้มีการจัดเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัว และเป็นกำลังใจให้เขาเหล่านั้น
 การพัฒนาด้านสังคม
หลังจากที่มีพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี รัฐบาลได้จัดพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎร

 ข่าวและกิจกรรม 1 | ข่าวและกิจกรรม 2  |  ข่าวและกิจกรรม 3Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554