ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
เกี่ยวกับ เทศบาลตำบลบ้านนา
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
โครงสร้างการบริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
ผลการดำเนินงาน
dot
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
dot
แผนงาน / ยุทธศาสตร์
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
dot
การจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และมาตรา 9
bulletการควบคุมภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานผลการสำรวจคงามพึงพอใจของประชาชน
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
dot
สาระน่ารู้...สู่ประชาชน
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพ
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
คู่มือสำหรับประชาชน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
คู่มือการใช้งานระบบ
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
ประกาศซื้อ-จ้าง


ประกาศการประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง (1)

ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา (09 มิถุนายน 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  (ครั้งที่ 2) หมู่ที 5 ตำบลบ้านนา (30 เมษายน 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง (24 เมษายน 2563)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง (10 เมษายน 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ 16 -001 ถนนสายแหลมเหียง - บุญสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา (26 มีนาคม 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา (26 มีนาคม 2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 กรกฏาคม 2562)
การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายบ้านนา-หนองพลุ (บน.๐๑๐๓) หมู่ที่ ๑,,๑๐,๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (14 มิถุนายน 2562)
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบเทท้าย) (23 พฤษภาคม 2562)
เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงมะไฟ (บน.1101) หมู่11 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (22 เม.ย.62)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ สายมาบฆ้อ - ห้วงมะไฟ หมู่ที่ 11 (1 พฤษภาคม 2562)
การจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำรูปตัววี ถนนสายหนองจระเข้-หนองกันเกรา (บน.๐๔๐๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (24 เมษายน 2562)
  การซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบเทท้าย จำนวน ๑ คัน (18 เมษายน 2562)
การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายห้วงหิน-ห้วงมะไฟ (บน.๐๓๐๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (17 เมษายน 2562)
 การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายเย็นเซ-โปร่งแสง (บน.๑๓๐๑) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ( 17 เมษายน 2562)
การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทุ่งเค็ด-เย็นเซ หมู่ที่ ๒,,๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง
จังหวัระยอง (วันที่ 24 ธันวาคม 2561)
การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายเย็นเซ - หนองไทร หมู่ที่ ๘,๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (วันที่ 24 ธันวาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนา-หนองพลุ (บน.0103) หมู่ที่ 1,8,10 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(10 กันยายน 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโปร่งแสง-คลองปลากั้ง ซอย 1 (บน.1315) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(19 มีนาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วงจันทร์-พลงตาด้วง (บน.0702) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(14 มีนาคม 2561)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายทุ่งเค็ด-เย็นเซ (บน.0201) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเย็นเซ-หนองปลาไหล ซอย 1 (บน.1308) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(19 มีนาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวังยาง ซอย 2 (บน.0905) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(19 มีนาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.0701) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (274,000.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(19 มีนาคม 2561)
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังยาง ซอย 3 (บน.0906) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(19 มีนาคม 2561)
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านล่าง-หนองพลุ (บน.1002) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(19 มีนาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านล่าง ซอย 1 (บน.1003) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสาคร (บน.0405) หมู่ที่4 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงมะไฟ (บน.01101) หมู่ที่3,11 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งเค็ด-คลองอ่าง (บน.0212) หมู่ที่2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา-หนองเขิน (บน.0101) หมู่ที่1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่  E ๐๐๑/๒๕๖๑การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา-หนองพลุ (บน.๐๑๐๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยองลงวันที่  (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่  E ๐๐๒/๒๕๖๑การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา-หนองพลุ (บน.๐๑๐๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยองลงวันที่  (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน- พลงตาด้วง (บน.๐๗๐๕) หมู่ที ๗ ตำบลบ้านนา (22 สิงหาคม 2560)
ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์(บน.0501)ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (22สิงหาคม 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังถนนสายซอยตานม(บน.0312)หมู่3 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (22สิงหาคม 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.๐๗๐๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง(21 กรกฎาคม 60)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายซอยคุรุมิตร (บน.๑๓๑๔) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเนินตาเฉย (บน.๐๗๑๐) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง      (24 เมษายน 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา-หนองแหวน หมู่ที่1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (24 มีนาคม 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่องประกวดราคาจ้างซ๋อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา-หนองแหวน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง ( 17 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง เทศบาลตำบลบ้านนา(2)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 3)
ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 3)
ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา
  ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 

ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ 16-001 ถนนสายแหลมเหียง-บุญสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ 16-001 ถนนสายแหลมเหียง-บุญสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (26 มีนาคม 2563)
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (26 มีนาคม 2563)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา 1 คัน
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.0509) หมู่ที่5  ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (13 พฤษภาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบุญมา(ป้าม๋า) (บน.0508) หมู่ที่5 ตำบนบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (22 เมษายน 2562)
การเปิดเผยราคากลางกาารจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาน 6 ตัน 6 ล้อ แบบเทท้าย (22 มีนาคม 2562)
หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางการงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำรูปตัววี ถนนสายหนองจระเข้-หนองกันเกรา (บน.๐๔๐๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางการงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายห้วงหิน-ห้วงมะไฟ (บน.๐๓๐๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (5 เมษายน 2562)
หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางการงานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายเย็นเซ-โปร่งแสง (บน.๑๓๐๑) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ( 5 เมษายน 2562)
การเปิดเผยราคาคากลางการงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำรูปตัววี ถนนสายหนองจระเข้-หนองกันเกรา (บน.๐๔๐๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
การเปิดเผยราคากลางการงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายห้วงหิน-ห้วงมะไฟ (บน.๐๓๐๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (5 เมษายน 2562)
การเปิดเผยนราคากลางการงานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายเย็นเซ-โปร่งแสง (บน.๑๓๐๑) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ( 5 เมษายน 2562)
 การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย มาบฆ้อ-ห้วงหิน (บน.1103 ) หมู่ที่11 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง (18 มีนาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเนินอู่ทอง-หนองจระเข้ ซอย1 (บน.0410) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (25 กุมภาพันธ์ 2562)
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอหเหลี่ยม พร้อมลงดินหลบหลังท่อ ถนนสายเขาช่องพริ้ง-โปร่งเกตุ (บน.0604) หมู่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (14 มกราคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเห้วงหิน-หลุมใน ซอย1 (บน.0307) หมู่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (15 มกราคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ถนนสาย เย็นแซ-หนองไทร หมู่ที่ 8,13 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561) (เอกสาร2) (เอกสาร3)
การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ถนนสายเย็นแซ-หนองไทร หมู่ที่ 3,8,13 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561)  (เอกสาร2) (เอกสาร3)
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนา-หนองพุล (บน.0103) หมู่ที่ 1,8,10 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิธีการคำนวนราคากลาง)
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนา-หนองพุล (บน.0103) หมู่ที่ 1,8,10 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
โครงการก่อสร้างถนนสายวังยาง ซอย 2 (บน.0905) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายทุ่งเค็ด-เย็นเซ (บน.0201) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน0701) หมู่7 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (12 มีนาคม 2561)
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบุญสัมพันธ์-ทุ่งเค็ด (บน0202) หมู่ที่2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (12 มีนาคม 2561)
การคำนวนราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบุญสัมพันธ์-ทุ่งเค็ด (บน0202) หมู่ที่2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (12 มีนาคม 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วงจันทร์-พลงตาด้วง (บน.0702) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(14 มีนาคม 2561)
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านล่าง ซอย 1 (บน.1003) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสาคร (บน.0405) หมู่ที่4 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงมะไฟ (บน.01101) หมู่ที่3,11 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งเค็ด-คลองอ่าง (บน.0212) หมู่ที่2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา-หนองเขิน (บน.0101) หมู่ที่1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวัดบ้านนา ซอย1 (บน.0105) หมู่1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (12 กุมภาพันธ์ 2561)
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังถนนสายซอยตานม(บน.0312)หมู่3 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (22สิงหาคม 2560)
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์(บน.0501)ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (22สิงหาคม 2560)
โครงการก่อสร้างสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน- พลงตาด้วง (บน.๐๗๐๕) หมู่ที ๗ ตำบลบ้านนา (22 สิงหาคม 2560)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.๐๗๐๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง(21 กรกฎาคม 60)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายซอยคุรุมิตร (บน.๑๓๑๔) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเนินตาเฉย (บน.๐๗๑๐) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (24 เมษายน 2560)
การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) สายบ้านนา-หนองแหวน รย 0384 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( 17 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านนา การเปิดเผยราคากลางรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ระยะที่ ๒)  ( ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐)
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัดสินการจัดซื้อจัดจ้าง(3)

ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 3)

ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ 16-001 ถนนสายแหลมเหียง-บุญสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (26 มีนาคม 2563)
หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางการงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำรูปตัววี ถนนสายหนองจระเข้-หนองกันเกรา (บน.๐๔๐๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายเย็นเซ-โปร่งแสง (บน.๑๓๐๑) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ( 5 เมษายน 2562)
หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางการงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายห้วงหิน-ห้วงมะไฟ (บน.๐๓๐๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (5 เมษายน 2562)
การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ถนนสาย เย็นแซ-หนองไทร หมู่ที่ 3,8,13 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561)
โครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ถนนสายทุ่งเค็ด-เย็นแซ หมู่ที่ 8,13 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561)
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนา-หนองพลุ (บน.0103) หมู่ที่ 1,8,10 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(31 สิงหาคม 2561)
โครงการก่อสร้างถนนสายวังยาง ซอย 2 (บน.0905) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วงจันทร์-พลงตาด้วง (บน.0702) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(14 มีนาคม 2561)
โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายทุ่งเค็ด-เย็นเซ (บน.0201) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านล่าง ซอย 1 (บน.1003) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสาคร (บน.0405) หมู่ที่4 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงมะไฟ (บน.01101) หมู่ที่3,11 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งเค็ด-คลองอ่าง (บน.0212) หมู่ที่2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา-หนองเขิน (บน.0101) หมู่ที่1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน- พลงตาด้วง (บน.๐๗๐๕) หมู่ที ๗ ตำบลบ้านนา (21 สิงหาคม 2560)
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์(บน.0501)ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.๐๗๐๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา (11 สิงหาคม 60)
ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (11 สิงหาคม 60)
ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายซอยคุรุมิตร (บน.๑๓๑๔) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา  (11 สิงหาคม 60)
ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน- พลงตาด้วง (บน.๐๗๐๕) หมู่ที ๗ ตำบลบ้านนา (11 สิงหาคม 2560)
ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์(บน.0501)ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (11สิงหาคม 2560)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.๐๗๐๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง(21 กรกฎาคม 60)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายซอยคุรุมิตร (บน.๑๓๑๔) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเนินตาเฉย (บน.๐๗๑๐) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (24 เมษายน 2560)
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้เหล็ก Wire Mash)สายบ้านนา-หนองแหวน หมู่ที่ 1 (17กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้เหล็ก Wire Mash)สายบ้านนา-หนองแหวน หมู่ที่ 1 (13 มีนาคม 2560)
ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก พร้อมวางท่อ ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (15 ธันวาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซอง/ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(4)
รายชื่อผู้ซื้อซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (23 มิถุนายน 2563)
รายชื่อผู้ซื้อซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา 
รายชื่อผู้ซื้อซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ 16-001 ถนนสายแหลมเหียง-บุญสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รายชื่อผู้ซื้อซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน              สายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (7 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกนรีตถนนสายห้วงหิน-ห้วงมะไฟ (บน.0302) ม.3 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง ( 3 พฤษภาคม 2562)
 การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายเย็นเซ-โปร่งแสง (บน.๑๓๐๑) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ( 3 เมษายน 2562)111
โครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ถนนสายทุ่งเค็ด-เย็นแซ หมู่ที่ 8,13 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ลงวันที่ 10มกราคม 2562)
รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกนรีตถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ (บน.0501) ม.5 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกนรีตถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ (บน.0501) ม.5 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน-พลงตาด้วง (บน.0705) ม.7 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน-พลงตาด้วง (บน.0705) ม.7 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์(บน.0501)ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (22สิงหาคม 2560)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.๐๗๐๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง(7 สิงหาคม 60)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (21 สิงหาคม 60)
  โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (24 เมษายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้เหล็ก Wire Mash) สายบ้านนาหนองแหวน หมู่ที่ 1 (13 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้เหล็ก Wire Mash) สายบ้านนาหนองแหวน หมู่ที่ 1 (1 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่5
(8 ธันวาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. เขาช่องพริ้ง-โปร่งเกตุ ม.6 (15 ม.ค.2560)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. เขาช่องพริ้ง-โปร่งเกตุ ม.6 (18 ม.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายวังยาง-ห้วงมะไฟ หมู่ที่ 11
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ม.5 (16 พ.ย.58)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ม.5 (25 พ.ย.58)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา(5)

รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (23 มิถุนายน 2563)

รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง 
รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ 16-001 ถนนสายแหลมเหียง-บุญสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
รายชื่อผู้ยื่นซองโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกนรีตถนนสายห้วงหิน-ห้วงมะไฟ (บน.0302) ม.3 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง ( 3 เมษายน 2562)
 การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายเย็นเซ-โปร่งแสง (บน.๑๓๐๑) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ( 3 เมษายน 2562)
โครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ถนนสายทุ่งเค็ด-เย็นแซ หมู่ที่ 8,13 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ลงวันที่ 10มกราคม 2562)
 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดบ้านนา ซอย 1 (บน.0105) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (26 มีนาคม 61)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (17 มีนาคม 61)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (23 มีนาคม 61)
ผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกนรีตถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ (บน.0501) ม.5 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน-พลงตาด้วง (บน.0705) ม.7 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ผู้เสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกนรีตถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ (บน.0501) ม.5 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน-พลงตาด้วง (บน.0705) ม.7 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายซอยคุรุมิตร (บน.๑๓๑๔) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (15 สิงหาคม 60)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (15 สิงหาคม 60)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเนินตาเฉย (บน.๐๗๑๐) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (15 สิงหาคม 60)
ผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (11 สิงหาคม 60)
ผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.๐๗๐๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา (11 สิงหาคม 60)
ผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายซอยคุรุมิตร (บน.๑๓๑๔) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา (11 สิงหาคม 60)
  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (24 เมษายน 2560)
ผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้เหล็ก Wire Mash) สายบ้านนาหนองแหวน หมู่ที่ 1 (13 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซอง/เสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้เหล็ก Wire Mash) สายบ้านนาหนองแหวน หมู่ที่ 1 (10 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ(6)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบบ้านนา อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (23 มิถุนายน 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (23 มิถุนายน 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา (13 พฤษภาคม 2563)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา (13 พฤษภาคม 2563)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ 16-001 ถนนสายแหลมเหียง-บุญสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  (10 เมษายน 2563)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (10 เมษายน 2563)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ 16-001 ถนนสายแหลมเหียง-บุญสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนา-หนองพลุ (บน.0103) หมู่ที่ 1,8,10,12 ตำบลบ้านนา (5 พฤษภาคม 2562)
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเทท้าย จำนวน 1 คัน (1 กรกฎาคม 2562)
ก่อสร้างถนนผิวทางยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงมะไฟ (บน.1101) หมู่11 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (21 พ.ค62)
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงมะไฟ (บน.1101) หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา (21 พฤษภาคม 2562)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.0509) หมู่ที่5  ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (13 พฤษภาคม 2562)
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายห้วงหิน - ห้วงมะไฟ (บน.0302) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา (13 พฤษภาคม 2563)
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายเย็นเซ - โปร่งแสง (บน.1301) หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านนา (13 พฤษภาคม 2562)
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คศล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำรูปตัววี ถนนสายหนองจระเข้-หนองกันเกรา (บน.0401) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา (10 พฤษภาคม 2562)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบุญมา(ป้าม๋า) (บน.0508) หมู่ที่5 ตำบนบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (23 เมษายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางแยกที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายในเขตเทศยาลตำบลบ้านนา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย มาบฆ้อ-ห้วงหิน (บน.1103 ) หมู่ที่11 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง (18 มีนาคม 2562)
  ประกาศผลการจัดซื้อประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลทืคอนกรีต ถนนสายเย็นเซ - หนองไทร หมู่ที่ 8,13 ตำบลบ้านนา (4 กุมภาพันธ์)
  ประกาศผลการจัดซื้อประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทุ่งเค็ด เย็นเซ หมู่ที่ 2 8 13  (4 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์ - พลงตาด้วง (บน.0702)  ม.7 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (1 พฤษภาคม 2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งเค็ด-คลองอ่าง (บน.0212)  ม.2 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (20 เมษายน 2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงมะไฟ (บน.1101)  ม.3,11 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (20 เมษายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยสาคร (บน.0405)  ม.4 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (23 เมษายน 2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยสาคร (บน.0405)  ม.4 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (20 เมษายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดบ้านนา ซอย 1 (บน.0105)  ม.1 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (28 มีนาคม 2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมริมตลิ่งคลองบุญสัมพันธ์  ม.9 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (26 เมษายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว(บน.0509) ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (19 เมษายน 2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวังยาง-สำนักยาง(บน.0614) ม.6ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (26 เมษายน 2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแหลมไผ่-บ้านล่าง(บน.1201) ม.1ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (26 เมษายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแหลมไผ่ ซอย1(บน.0101) ม.1ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (26 เมษายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนา หนองเขิน(บน.0101) ม.1ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (20 เมษายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเนินอู่ทอง-หนองจระเข้ (บน.1308) ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (19 เมษายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว(บน.0509) ม.5 อ.แกลง จ.ระยอง (23 เมษายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวังยาง-ตอประดู่ (บน.0607) ม.6 อ.แกลง จ.ระยอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเย็นเซ-หนองปลาไหล ซอย 1 (บน.1308) ม.13 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (26 เมษายน 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา-หนองพลุ (บน.0103) ม.1 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (5 มีนาคม 2561)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา-หนองพลุ (บน.0103) ม.1 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (5 มีนาคม 2561)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน-พลงตาด้วง (บน.0705) ม.7 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (12 กันยายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกนรีตถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ (บน.0501) ม.5 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (12 กันยายน 2560)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายซอยคุรุมิตร (บน.๑๓๑๔) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (15 สิงหาคม 60)
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (15 สิงหาคม 60)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเนินตาเฉย (บน.๐๗๑๐) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (15 สิงหาคม 60)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.๐๗๐๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง(21 กรกฎาคม 60)
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (29 พ.ค.2560)
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (17 พฤษภาคม 2560)
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา-หนองแหวน ม.1 ต.บ้านนา  (24/3/2560)
สัญญาจ้าง
  สัญญาเลขที่ 012/2563 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
สัญญาเลขที่ 011/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สัญญาเลขที่ 009/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 9,240,000 บาท
สัญญาเลขที่ 008/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ. 16 - 001 ถนนแหลมเหียง - บุญสัมพันธ์ หมู่ที 8 เป็นเงิน 3,831,100 บาท 
สัญญาเลขที่ E 001/2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเทท้าย จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,890,000 บาท
สัญญาเลขที่ 020/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายบ้านนา - หนองพลุ (บน.0103) หมุ่ 1,8,10,12 เป็นเงิน 8,460,000 บาท
 สัญญาเลขที่ 016/2562 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงมะไฟ (บน.1101) หมู่ที่ 11 เป็นเงิน 1,277,750 บาท
สัญญาเลขที่ 014/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายเย็นเซ - โปร่งแสง (บน.1301) หมู่ที่ 13 เป็นเงิน 5,080,000 บาท
สัญญาเลขที่ 013/2562 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Plance Recycling)  ถนนสายห้วงหิน-ห้วงมะไฟ (บน.0302) หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 5,090,000 บาท
สัญญาเลขที่ 012/2562 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 จ้างวางท่อระบายน้ำ คศล มอก. ชั้น 3  พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ รูปตัววี ถนนสายหนองจระเข้-หนองกันเกรา (บน.0401) หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 869,000 บาท
สัญญาเลขที่ 006/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย็นเซ-หนองไทร หมู่ที่ 8,13  เป็นเงิน 6,025,000 บาท
  สัญญาเลขที่ 005/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทุ่งเค็ด-เย็นเซ หมู่ที่ 2,8,13 เป็นเงิน 6,700,000 บาท
  ประกาศการตรวจรับงานจ้าง(7)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ 5 (21 กรกฏาคม 2560)
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเขาช่องพริ้ง-โปร่งเกตุ หมู่6 (28 มีนาคม 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลตำบลบ้านนา

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562      จำนวน  318 รายการ  (13 มีนาคม 2562)  (2)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (ลงวันที่ 15 มกราคม 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การลดขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน(2557)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ของเทศบาลตำบลบ้านนา(2557)

ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านนา
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ กำนันตำบลบ้านนา,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่,สมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา ประชาสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการการจัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน ของเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดซื้อที่ดินและโครงกาารสาธารณะประโยชน์ (ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านนา

แผนผังขั้นตอนการขออนุญาติใช้น้ำประปา

ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก CCF05072554_00001.jpg CCF05072554_00000.jpg

ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน (เพิ่มเติมการศึกษาปฐมวัย) CCF05072554_00002.jpgแผนผังแสดงขั้นตอนด้านการศึกษาปฐมวัย sora.pdf

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554