ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletวัดในตำบลบ้านนา
bulletขนมจีนเส้นสด
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนกาารตรวจสอบภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
ข่าวประกาศ


ประกาศการประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง (1)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโปร่งแสง-คลองปลากั้ง ซอย 1 (บน.1315) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(19 มีนาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วงจันทร์-พลงตาด้วง (บน.0702) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(14 มีนาคม 2561)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายทุ่งเค็ด-เย็นเซ (บน.0201) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเย็นเซ-หนองปลาไหล ซอย 1 (บน.1308) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(19 มีนาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวังยาง ซอย 2 (บน.0905) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(19 มีนาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.0701) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (274,000.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(19 มีนาคม 2561)
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังยาง ซอย 3 (บน.0906) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(19 มีนาคม 2561)
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านล่าง-หนองพลุ (บน.1002) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(19 มีนาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านล่าง ซอย 1 (บน.1003) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสาคร (บน.0405) หมู่ที่4 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงมะไฟ (บน.01101) หมู่ที่3,11 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งเค็ด-คลองอ่าง (บน.0212) หมู่ที่2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา-หนองเขิน (บน.0101) หมู่ที่1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่  E ๐๐๑/๒๕๖๑การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา-หนองพลุ (บน.๐๑๐๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยองลงวันที่  (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่  E ๐๐๒/๒๕๖๑การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา-หนองพลุ (บน.๐๑๐๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยองลงวันที่  (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน- พลงตาด้วง (บน.๐๗๐๕) หมู่ที ๗ ตำบลบ้านนา (22 สิงหาคม 2560)
ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์(บน.0501)ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (22สิงหาคม 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังถนนสายซอยตานม(บน.0312)หมู่3 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (22สิงหาคม 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.๐๗๐๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง(21 กรกฎาคม 60)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายซอยคุรุมิตร (บน.๑๓๑๔) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเนินตาเฉย (บน.๐๗๑๐) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง      (24 เมษายน 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา-หนองแหวน หมู่ที่1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (24 มีนาคม 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่องประกวดราคาจ้างซ๋อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา-หนองแหวน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง ( 17 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ระยะที่ ๒) ( ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก พร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านอู่ทอง ต.บ้านนา  (23 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านนา เรื่องกำหนดการตรวจรับงานโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา (ลงวันที่ 26 ต.ค.59)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรือง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลือน ๒ ล้อ  (29 ก.ค. 59)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายวังยาง-ห้วงมะไฟ (บน.1102) หมู่ที่ 11
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash)ถนนสายเขาช่องพริ้ง-โปร่งเกตุ(บน.๐๖๐๔) หมู่ที่ 6 (4/12/58)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายเขาช่องพริ้ง-โปร่งเกตุ หมู่ 6
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ 5 ด้วยวิธีอิล็กทรอนิกส์ (6 พ.ย.58)
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อ งบครุภัณ์ที่มีงบประมาณสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2559  (1 ต.ค.2558)
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง งบครุภัณ์ที่มีงบประมาณสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2559  (1 ต.ค.58)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์หนองสบสือ หมู่ 5  (19 ต.ค.2558)
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 4 ศูนย์     (17 สิงหาคม 2558)
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาลตำบลบ้านนา (9 ก.พ.2558)
ประกาศสอบราคาจ้างถมดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา ม.5 (9 ก.พ.2558)
ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง เทศบาลตำบลบ้านนา(2)
โครงการก่อสร้างถนนสายวังยาง ซอย 2 (บน.0905) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายทุ่งเค็ด-เย็นเซ (บน.0201) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วงจันทร์-พลงตาด้วง (บน.0702) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(14 มีนาคม 2561)
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านล่าง ซอย 1 (บน.1003) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสาคร (บน.0405) หมู่ที่4 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงมะไฟ (บน.01101) หมู่ที่3,11 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งเค็ด-คลองอ่าง (บน.0212) หมู่ที่2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา-หนองเขิน (บน.0101) หมู่ที่1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวัดบ้านนา ซอย1 (บน.0105) หมู่1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (12 กุมภาพันธ์ 2561)
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังถนนสายซอยตานม(บน.0312)หมู่3 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (22สิงหาคม 2560)
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์(บน.0501)ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (22สิงหาคม 2560)
โครงการก่อสร้างสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน- พลงตาด้วง (บน.๐๗๐๕) หมู่ที ๗ ตำบลบ้านนา (22 สิงหาคม 2560)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.๐๗๐๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง(21 กรกฎาคม 60)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายซอยคุรุมิตร (บน.๑๓๑๔) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเนินตาเฉย (บน.๐๗๑๐) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (24 เมษายน 2560)
การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) สายบ้านนา-หนองแหวน รย 0384 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( 17 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านนา การเปิดเผยราคากลางรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ระยะที่ ๒)  ( ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐)
ราคากลางโครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคปซีล)ภายในตำบลถนนสายทุ่งเค็ด-สำนักยาง ม.2 (7 ธ.ค.58)
ราคากลางโครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคปซีล)ภายในตำบลถนนสายบุญสัมพันธ์-ทุ่งเค็ด ม.2 (7 ธ.ค.58)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก พร้อมวางท่อน้ำ (๑๗/๑๑/๕๙)  ประมาณการราคา๑,   ประมาณการราคา๒, ประมาณการราคา๓.๑,  ประมาณการราคา๓.๒
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนา (28 ต.ค.59)

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนา
(28 ต.ค.59)

วิธีการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายคลองหวาย หมู่7 (27 ก.ค.59)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่องการเปิดเผยราคากลางการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ลงวันที่ 22 ก.ค. 59)
ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาช่องพริ้ง-โปร่เกตุ ม.6 ( 4 ม.ค.59)
วิธีการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายวังยาง-ห้วงไฟมะไฟ (บน.1102) หมู่ 11 (11 เม.ย.59)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายวังยาง-ห้วงไฟมะไฟ (บน.1102) หมู่ 11 (11 เม.ย.59)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมงานหินทิ้งกันน้ำเซาะ ถนนสายเนินมะค่า-คลองสะตอ หมู่ 3 (19 ก.พ.59)
   สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคมในตำบลบ้านนา เอกสารแนบ
   การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางวังยาง-ห้วงมะไฟ (บน.1102) หมู่ที่ 11
วิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมงานหินทิ้งกันน้ำเซาะ ถนนสายเนินมะค่า-คลองสะตอ หมู่3
ตำบลบ้านนา ( 19 ก.พ. 2559)
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3,7(14 ธ.ค.58)
 ราคากลางโครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคปซีล)ภายในตำบลถนนสายทุงเค็ด-สำนักยาง(บน.0601) หมูที่ 2 ตำบลบ/านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  (11 ธ.ค. 58)
ประกาศ ราคากลางโครงการจ้างเหมาซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกำนันอาน-หนองไทร (บน.0801) จุดที่ 2 หมูที่ 8 (10 พ.ย.58)
  วิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา (6 พ.ย.2558)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ 5  (5 พ.ย.2558)

 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์หนองสบสือ หมู่ 5  (18 ต.ค.2558)

ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัดสินการจัดซื้อจัดจ้าง(3)
  โครงการก่อสร้างถนนสายวังยาง ซอย 2 (บน.0905) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วงจันทร์-พลงตาด้วง (บน.0702) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(14 มีนาคม 2561)
โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายทุ่งเค็ด-เย็นเซ (บน.0201) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านล่าง ซอย 1 (บน.1003) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสาคร (บน.0405) หมู่ที่4 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงมะไฟ (บน.01101) หมู่ที่3,11 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งเค็ด-คลองอ่าง (บน.0212) หมู่ที่2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา-หนองเขิน (บน.0101) หมู่ที่1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (28 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน- พลงตาด้วง (บน.๐๗๐๕) หมู่ที ๗ ตำบลบ้านนา (21 สิงหาคม 2560)
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์(บน.0501)ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.๐๗๐๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา (11 สิงหาคม 60)
ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (11 สิงหาคม 60)
ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายซอยคุรุมิตร (บน.๑๓๑๔) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา  (11 สิงหาคม 60)
ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน- พลงตาด้วง (บน.๐๗๐๕) หมู่ที ๗ ตำบลบ้านนา (11 สิงหาคม 2560)
ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์(บน.0501)ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (11สิงหาคม 2560)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.๐๗๐๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง(21 กรกฎาคม 60)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายซอยคุรุมิตร (บน.๑๓๑๔) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเนินตาเฉย (บน.๐๗๑๐) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (21 กรกฎาคม 60)
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (24 เมษายน 2560)
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้เหล็ก Wire Mash)สายบ้านนา-หนองแหวน หมู่ที่ 1 (17กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้เหล็ก Wire Mash)สายบ้านนา-หนองแหวน หมู่ที่ 1 (13 มีนาคม 2560)
ประกาศผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก พร้อมวางท่อ ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (15 ธันวาคม 2560)
 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. เขาช่องพริ้ง-โปร่งเกตุ ม.6
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายคลองหวาย หมู่7  (11 เม.ย.59)
   หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายวังยาง-ห้วงมะไฟ ม.11 (11 เม.ย.59)
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมงานหินทิ้งกันน้ำเซาะถนนสายเนินมะค่า-คลองสะตอ ม.3 (17 ก.พ.59)
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3,7(14 ธ.ค.58)
   หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบถนนสายทุ่งเค็ด-สำนักยาง ม.2  (7 ธ.ค.58)
   หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบถนนสายบุญสัมพันธ์-ทุ่งเค็ด ม.2  (7 ธ.ค.58)
 

 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล (6 พ.ย.58)

 

ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซอง/ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(4)
รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกนรีตถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ (บน.0501) ม.5 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกนรีตถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ (บน.0501) ม.5 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน-พลงตาด้วง (บน.0705) ม.7 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน-พลงตาด้วง (บน.0705) ม.7 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์(บน.0501)ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (22สิงหาคม 2560)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.๐๗๐๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง(7 สิงหาคม 60)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (21 สิงหาคม 60)
  โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (24 เมษายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้เหล็ก Wire Mash) สายบ้านนาหนองแหวน หมู่ที่ 1 (13 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้เหล็ก Wire Mash) สายบ้านนาหนองแหวน หมู่ที่ 1 (1 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่5
(8 ธันวาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. เขาช่องพริ้ง-โปร่งเกตุ ม.6 (15 ม.ค.2560)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. เขาช่องพริ้ง-โปร่งเกตุ ม.6 (18 ม.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายวังยาง-ห้วงมะไฟ หมู่ที่ 11
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ม.5 (16 พ.ย.58)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ม.5 (25 พ.ย.58)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา(5)
   ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดบ้านนา ซอย 1 (บน.0105) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (26 มีนาคม 61)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (17 มีนาคม 61)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (23 มีนาคม 61)
ผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกนรีตถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ (บน.0501) ม.5 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน-พลงตาด้วง (บน.0705) ม.7 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ผู้เสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกนรีตถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ (บน.0501) ม.5 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน-พลงตาด้วง (บน.0705) ม.7 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (6 กันยายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายซอยคุรุมิตร (บน.๑๓๑๔) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (15 สิงหาคม 60)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (15 สิงหาคม 60)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเนินตาเฉย (บน.๐๗๑๐) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (15 สิงหาคม 60)
ผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (11 สิงหาคม 60)
ผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.๐๗๐๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา (11 สิงหาคม 60)
ผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายซอยคุรุมิตร (บน.๑๓๑๔) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา (11 สิงหาคม 60)
  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (24 เมษายน 2560)
ผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้เหล็ก Wire Mash) สายบ้านนาหนองแหวน หมู่ที่ 1 (13 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซอง/เสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้เหล็ก Wire Mash) สายบ้านนาหนองแหวน หมู่ที่ 1 (10 มีนาคม 2560)
 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซอง/เสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดไหญ่มาก พร้อมวางท่อน้ำ หมู่ที่ 5 (16 ธันวาคม 2559)
ผลการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดไหญ่มาก พร้อมวางท่อน้ำ หมู่ที่ 5 (15 ธันวาคม 2559)
   ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายวังยาง-ห้วงมะไฟ หมู่ที่ 11
   ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายคลองหวาย หมู่ 7  (8 ส.ค.59)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมงานหินทิ้งกันน้ำเซาะถนนสายเนินมะค่า-คลองสะตอ ม.3 (19 ก.พ.59)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3,7(14 ธ.ค.58)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบถนนสายทุ่งเค็ด-สำนักยาง ม.2 (11 ธ.ค.58)
   ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบถนนสายบุญสัมพันธ์-ทุ่งเค็ด ม.2 (11 ธ.ค.58)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ(6)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์ - พลงตาด้วง (บน.0702)  ม.7 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (1 พฤษภาคม 2561)  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งเค็ด-คลองอ่าง (บน.0212)  ม.2 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (20 เมษายน 2561)  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงมะไฟ (บน.1101)  ม.3,11 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (20 เมษายน 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยสาคร (บน.0405)  ม.4 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (23 เมษายน 2561)  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยสาคร (บน.0405)  ม.4 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (20 เมษายน 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดบ้านนา ซอย 1 (บน.0105)  ม.1 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (28 มีนาคม 2561)  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมริมตลิ่งคลองบุญสัมพันธ์  ม.9 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (26 เมษายน 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว(บน.0509) ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (19 เมษายน 2561)  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวังยาง-สำนักยาง(บน.0614) ม.6ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (26 เมษายน 2561)  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแหลมไผ่-บ้านล่าง(บน.1201) ม.1ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (26 เมษายน 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแหลมไผ่ ซอย1(บน.0101) ม.1ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (26 เมษายน 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนา หนองเขิน(บน.0101) ม.1ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (20 เมษายน 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเนินอู่ทอง-หนองจระเข้ (บน.1308) ม.5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (19 เมษายน 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว(บน.0509) ม.5 อ.แกลง จ.ระยอง (23 เมษายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวังยาง-ตอประดู่ (บน.0607) ม.6 อ.แกลง จ.ระยอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเย็นเซ-หนองปลาไหล ซอย 1 (บน.1308) ม.13 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (26 เมษายน 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา-หนองพลุ (บน.0103) ม.1 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (5 มีนาคม 2561)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา-หนองพลุ (บน.0103) ม.1 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (5 มีนาคม 2561)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายห้วงหิน-พลงตาด้วง (บน.0705) ม.7 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (12 กันยายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกนรีตถนนสายมาบฆ้อ-ห้วงจันทร์ (บน.0501) ม.5 ตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง (12 กันยายน 2560)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายซอยคุรุมิตร (บน.๑๓๑๔) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (15 สิงหาคม 60)
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วงจันทร์-เขาตาจิ๋ว (บน.๐๕๐๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง (15 สิงหาคม 60)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเนินตาเฉย (บน.๐๗๑๐) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (15 สิงหาคม 60)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก Wire Mash) ถนนสายห้วงหิน-คลองหวาย (บน.๐๗๐๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง(21 กรกฎาคม 60)
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (29 พ.ค.2560)
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (17 พฤษภาคม 2560)
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา-หนองแหวน ม.1 ต.บ้านนา  (24/3/2560)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาพร้อมวางท่อส่งน้ำ ม.5 ต.บ้านนา  (16/12/2559)
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาพร้อมวางท่อส่งน้ำ ม.5 ต.บ้านนา  (26/12/2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายคลองหวาย หมู่7  (8 ส.ค.2559)
รายชื่อผู้ชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมพร้อมงานหินทิ้งกันน้ำเซาะถนนสายเนินมะค่า-คลองสะตอ (22 ก.พ.59)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมพร้อมงานหินทิ้งกันน้ำเซาะถนนสายเนินมะค่า-คลองสะตอ (23 ก.พ.59)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเขาช่องพริ้ง-โปร่งเกตุ ม.6 (4 ก.พ.59)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. เขาช่องพริ้ง-โปร่งเกตุ ม.6 (20 ม.ค59)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อพัก ม.3,ม.7 (21 ธ.ค.58)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคปซีล) ถนนสายทุ่งเค็ด-สำนักยาง  (14 ธ.ค.2558)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3,7(14 ธ.ค.58)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคปซีล) ถนนสายบุญสัมพันธ์-ทุ่งเค็ด  (14 ธ.ค.2558)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบถนนสายทุ่งเค็ด-สำนักยาง ม.2 (11 ธ.ค.58)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายบุญสัมพันธ์-ทุ่งเค็ด  (11 ธ.ค.2558)
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ม.5 (8 ธ.ค.58)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายวังยาง-ห้วงมะไฟ ม.11
  ประกาศการตรวจรับงานจ้าง(7)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ 5 (21 กรกฏาคม 2560)
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเขาช่องพริ้ง-โปร่งเกตุ หมู่6 (28 มีนาคม 2559)
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่5 (18 เมษายน 2559)
ประกาศกาารตรวจรับงานจ้าง  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายคลองหวาย หมู่7  (9 ธ.ค..2559)
ประกาศกาารตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมพร้อมงานหินทิ้งกันน้ำเซาะถนนสายเนินมะค่า-คลองสะตอ
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายวังยาง-ห้วงมะไฟ หมู่11 (28 สิงหาคม 2559)
ประกาศกาารตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนสายบุญสัมพันธ์-ทุ่งเค็ด  (25 ธ.ค.2559)
ประกาศตรวจรับงานจ้างจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคปซีล) ถนนสายทุ่งเค็ด-สำนักยาง  
ประกาศตรวจรับงานจ้างจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3,7(10 ก.พ.2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลตำบลบ้านนา

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การลดขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน(2557)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ของเทศบาลตำบลบ้านนา(2557)

ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านนา
(5 พ.ย. 56)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ กำนันตำบลบ้านนา,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่,สมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา ประชาสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการการจัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน ของเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดซื้อที่ดินและโครงกาารสาธารณะประโยชน์ (ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านนา

แผนผังขั้นตอนการขออนุญาติใช้น้ำประปา

ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก CCF05072554_00001.jpg CCF05072554_00000.jpg

ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน (เพิ่มเติมการศึกษาปฐมวัย) CCF05072554_00002.jpgแผนผังแสดงขั้นตอนด้านการศึกษาปฐมวัย sora.pdf

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554