ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
เกี่ยวกับ เทศบาลตำบลบ้านนา
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
โครงสร้างการบริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
ผลการดำเนินงาน
dot
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
dot
แผนงาน / ยุทธศาสตร์
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
dot
การจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และมาตรา 9
bulletการควบคุมภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานผลการสำรวจคงามพึงพอใจของประชาชน
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
dot
สาระน่ารู้...สู่ประชาชน
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพ
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
คู่มือสำหรับประชาชน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
คู่มือการใช้งานระบบ
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  สภาพภูมิประเทศทั่วไป
          - ลักษณะที่ตั้ง
            เทศบาลตำบลบ้านนา สำนักงานที่ทำการตั้งอยู่ เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 ที่ทำการเทศบาลตำบลอยู่ห่างจากอำเภอแกลงเป็นระยะประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดระยอง ประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ตามทางหลวงหมายเลข 3

 อาณาเขตติดต่อ

เทศบาลตำบลบ้านนามีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลชำฆ้อ กิ่งอำเภอเขาชะเมา
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลทาเกวียน, ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง, ตำบลน้ำเป็น กิ่งอำเภอเขาชะเมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลทางเกวียน, ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง

 เนื้อที่
    เทศบาลตำบลบ้านนา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 67.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,450 ไร่

 ลักษณะภูมิประเทศ
  สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลบ้านนา ตอนบบนเป็นที่ราบสูงเชิงเขา ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวปนดินลูกรัง เหมาะแก่การปลูกยางพารา และไม้ยืนต้น พื้นที่ตอนร่างเป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนและดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง เหมาะแก่การปลูกข้าวและพืชไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีคลองน้ำไหลผ่าน คือ คลองน้ำประแสร์ คลองบุญสัมพันธ์

 ลักษณะภูมิอากาศ
   ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 32-38 องศาเซลเซียส โดยเป็นลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย
    - ฤดูร้อน            เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน
    - ฤดูฝน              เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม
    - ฤดูหนาว           เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน- เดือนกุมภาพันธ์

 เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลบ้านนา มีเขตการปกครองทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านแหลมไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเค็ด
หมู่ที่ 3 บ้านห้วงหิน  หมู่ที่ 4  บ้านหนองจระเข้
หมู่ที่ 5  บ้านอู่ทอง   หมู่ที่ 6  บ้านสำนักยาง
หมู่ที่ 7 บ้านเนินกระท้อน หมู่ที่ 8   บ้านบุญสัมพันธ์
หมู่ที่ 9   บ้านวังยาง หมูที่ 10  บ้านล่าง
หมู่ที่ 11 บ้านมาบฆ้อ หมู่ที่ 12  บ้านนา
หมู่ที่ 13  บ้านคลองอ่าง
                                  
 ประชากร      
เทศบาลตำบลบ้านนา มีจำนวนครัวเรือน 2,317 ครัวเรือน
มีประชากรรวมทั้งสิ้น 8,196 คน
เป็นชาย 4,072 คน
แยกหญิง 4,124 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 120.67 คน/ตารางกิโลเมตร 

  สภาพภูมิประเทศทั่วไป  |  สภาพทางเศรษฐกิจ  |  สภาพทางสังคม  |  การบริการพื้นฐาน  |  ข้อมูลอื่น ๆCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554