ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletวัดในตำบลบ้านนา
bulletขนมจีนเส้นสด
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนกาารตรวจสอบภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
สมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
 

นายบสำเนา  วิทยานุกรณ์
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลบ้านนา

นายบรรเจิด  จริตงาม
รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลบ้านนา

นายวินัย  หิรัญรักษ์
เลขาสภาเทศบาล
ตำบลบ้านนา 

     

นายสมนึก  กลิ่นบุตร 
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านนา เขต ๑

นายศักดิ์สิทธิ์  รัตนมหาไพศาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านนา เขต ๑ 
นายสมพงษ์  สุทธิสถิตย์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านนา เขต ๑ 
     
 นายสมคิด  ประสิ่งชอบ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านนา เขต ๒
 
นายพีระพงษ์  จริตงาม
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านนา เขต ๒ 

นายสุชาติ  เหล็กเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านนา เขต ๒ 

     
นายขวัญชัย  ถนอมธีระนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านนา เขต ๒ 
นายสมนึก เกิดผล
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านนา เขต ๒
นายบรรจบ  แววดี
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านนา เขต ๒ 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554