ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletวัดในตำบลบ้านนา
bulletขนมจีนเส้นสด
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนกาารตรวจสอบภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
สาสน์จากนายก article

จากใจ....นายกมานะ

ผ่านไปอีก 1 ปี สำหรับการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนาของเรา แต่ความตั้งใจในการทำหน้าที่ เพื่อการพัฒนาของผม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านยังคงเต็มเปี่ยมเหมือนเดิม เป็นเรื่องยากเหมือนกันกับการพัฒนาในงบประมาณที่มีอยู่จำกัด ซึ่งการพัฒนาของเรามีอยู่หลายด้าน เราจึงไม่สามารถทุ่มงบประมาณให้กับด้านใดด้านหนึ่งได้ แต่ก็นับว่าในห้วงปีที่ผ่านมาเทศบาลของเราก็ได้รับการพัฒนาไปมาก ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา และที่สำคัญชีวติความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องที่ดีขึ้นตามลำดับ แต่ผมและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนาของเราให้ได้รับความสะดวก สบาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในทุก ๆ ด้าน อย่างไรก็ตามการพัฒนาจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ  ความรัก และความสามัคคีจากสมาชิกสภาฯ พนักงาน และที่สำคัญ คือ พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนาทุกท่าน เพราะการมีส่วนร่วมมือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

          ท้ายนี้เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2552 ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ด้วยบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ตลอดจนบารมีของหลวงปู่บุญวัดบ้านนาที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ จงได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านพ่อแม่ พี่น้องชาวบ้านนา ได้มีความสุขกาย สุขใจ มั่งมีด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ คิดหวังสิ่งสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ

                                                                                   นายมานะ   แสงศิวะฤทธิ์
                                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา
                                                                    Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554