ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletวัดในตำบลบ้านนา
bulletขนมจีนเส้นสด
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนกาารตรวจสอบภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article

         เทศบาลตำบลบ้านนา ได้มีการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเราได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งมีการถางหญ้าบริเวณริมคลองบุญสัมพันธ์ และบริเวณสองข้างทางของถนนสายหลัก และในปี 2549 ที่ผ่านมา เราได้ประสานขอพันธุ์หญาแฝกจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่มาทำการสาธิตวิธีการปลูกหญ้าแฝก เพื่อสนองแนวโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยประโยชน์ของหญ้าแฝกนั้น จะช่วยรักษาคันดินรอบคลองและสระน้ำไม่ให้พังทลายได้ง่าย ทั้งยังช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และยังช่วยปรับสภาพของน้ำไม่ให้เน่าเสียได้ง่าย

          นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว เรายังมีกิจกรรมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอีกหลายด้าน เช่น การปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ การเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำ การประสานขอพันธุ์ปลาจากกรมประมงเพื่อนำมาปล่อยในสระน้ำสาธารณะ เป็นต้น และที่สำคัญ คือ การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากบ้านเรือนของราษฎร ในการนี้ เทศบาลตำบลบ้านนา ได้จัดซื้อรถบรรทุกขยะและถังรองรับขยะให้บริการประชาชนในด้านการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อให้ชุมชนของเรา สะอาด และมีทัศนียภาพที่น่ามอง
ข่าวและกิจกรรม

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร article
งานบรรเทาสาธารณภัย article
การพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม article
การพัฒนาด้านสาธารณสุขการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม article
การพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม article
การพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม article
การพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม article
การพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม article
การพัฒนาด้านสังคม article
การพัฒนาด้านสังคม article
การพัฒนาด้านสังคม article
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ article
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน article
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน article
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554