ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletวัดในตำบลบ้านนา
bulletขนมจีนเส้นสด
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนกาารตรวจสอบภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
รับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น article

ประกาศ

   เทศบาลตำบลบ้านนามีความประสงค์ที่จะรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น มาบรรจุเป็นพนักงงานเทศบาลรวมจำนวน 12 ตำแหน่ง 13 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นิติกร 3-5/6ว                  
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1-3/4           
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5
5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3/4
6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4
7. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ 1-3/4
8. ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณะสุขฯ 6
9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ชุมชน 2-4/5  
10.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3-5/6ว
11.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5/6ว
12.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3/6ว
13.ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ  2-4/5

จำนวน  1  อัตรา
จำนวน  1  อัตรา
จำนวน  1  อัตรา
จำนวน  1  อัตรา
จำนวน  1  อัตรา
จำนวน  2  อัตรา
จำนวน  1  อัตรา
จำนวน  1  อัตรา
จำนวน  1  อัตรา
จำนวน  1  อัตรา
จำนวน  1  อัตรา
จำนวน  1  อัตรา
จำนวน  1  อัตรา
                 


   ทางเทศบาลตำบลบ้านนาจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนตำบลในสังกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกลางกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทราบโดยทั่วกัน หากท่านมีความประสงค์ที่จะโอน มาติด่อที่

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา 
เลขที่ 379/1 ม. 8 ถนนโพธิ์ทอง-เนินอู่ทอง ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์ 0-3867-2557 โทรสาร 0-3867-2557


    
ลิงค์ด้านหน้า

สัญลักษณ์ของในหลวง
ถวายพระพรวันแม่
พัฒนาชุมชนในวันแม่แห่งชาติ
สำรวจน้ำท่วม
ครอบครัวอบอุ่น
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
การรับนักเรียนช่วงปิดเทอม article
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์53
งานบุญวัดหนองจระเข้
กิจกรรมกีฬาเทศบาลครั้งที่ 2 article
ประวัติหลวงปู่บุญ วัดบ้านนา article
สาสน์จากนายก article
สรุปกิจกรรม/โครงการประจำปี 2552 article
สรุปกิจกรรม/โครงการประจำปี 2552 article
สรุปกิจกรรม/โครงการประจำปี 2552 article
สรุปกิจกรรม/โครงการประจำปี 2552 article
ศูนย์ อปพร. ดีเด่น article
เทศบาลพบประชาชน article
ร่วมกิจกรรมกับผู้นำชุมชน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554