ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletการควบคุมภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
dot
dot
bulletรายงานผลการสำรวจคงามพึงพอใจของประชาชน
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การขอแบบก่อสร้าง

แบบฟอร์มการอนุญาติแบบต่างๆของกองช่าง 

1.  แบบฟอร์มการอุทิศทรัพย์สินให้แก่เทศบาลตำบล
    บ้านนา
ดาวน์โหลดเอกสาร
2.  แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาติก่อสร้างหรือรื้อถอน
    อาคาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
3.  แบบฟอร์คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
4.  หนังสือขอต่ออายุใบอนุญาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
5.  ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร

           การยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต้องยื่นขออนุญาตต่อ "เจ้าพนักงานท้องถิ่น" โดยยื่นแบบคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาติ  ดังนี้

1.  แบบฟอร์มคำขออนุญาต
2.  แบบแปลน แผนผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด
3.  รายการคำนวณ 1 ชุด กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารก่อสร้างด้วยวัตถุ
     ถาวรและทนไฟ เป็นส่วนใหญ่
4.  สำเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ กรณีที่เป็นอาคารควบคุมกฎหมาย
     ควบคุมการประกอบอาชีพ
5.  สำเนาโฉนดที่ดิน ,น.ส.3,ส.ค.1
6.  หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน กรณีที่อาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดิน
     น้อยกว่า 50 ซม. หรือใช้พนังร่วมกัน
7.  หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของ
     ที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่
8.  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร หรือหนังสือมอบอำนาจ กรณีที่เจ้าของอาคารเป็น
     ผู้ขออนุญาติ
9.  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้อำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุ
     ญาติที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
10.  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต
11.  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

               กองช่าง ได้ดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารจากเดิม 25 วัน เหลือเพียง 15 วัน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำขออนุญาตผก่อสร้างอาคาร(แบบ ข1) และยื่นคำขอพร้อมเอกสารได้ที่ กองช่าง ในวันและเวลาราชการCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554