ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
เกี่ยวกับ เทศบาลตำบลบ้านนา
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
โครงสร้างการบริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
ผลการดำเนินงาน
dot
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
dot
แผนงาน / ยุทธศาสตร์
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
dot
การจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และมาตรา 9
bulletการควบคุมภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานผลการสำรวจคงามพึงพอใจของประชาชน
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
dot
สาระน่ารู้...สู่ประชาชน
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพ
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
คู่มือสำหรับประชาชน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
คู่มือการใช้งานระบบ
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
ประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา article

 

 ประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา

ตำบลบ้านนาเป็นตำบลที่เก่าแก่ตำบลหนึ่ง  เดิมท้องที่ตำบลบ้านนา เป็นหมู่ที่  2  ของตำบลกระแสบน ต่อมาได้แยกออกมาเป็นตำบลบ้านนา         ยกฐานะเป็นตำบลบ้านนา        เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2445        ยกฐานะขึ้นเป็น   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา       เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539     ปัจจุบันได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหาร   ส่วนตำบลบ้านนาเป็นเทศบาลตำบลบ้านนา   เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2551

ลักษณะที่ตั้ง 

            เทศบาลตำบลบ้านนา  สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 379/1 หมู่ที่  8  ถนนโพธิ์ทอง – เนินอู่ทอง  ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  21110  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอำเภอแกลง  ระยะห่างจากตัวอำเภอแกลงประมาณ  6  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดระยองประมาณ  60  กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1  ชั่วโมง  ตามทางหลวงหมายเลข  3  ห่างจากสุนทรภู่ประมาณ  20  กิโลเมตร  ไปแหลมแม่พิมพ์  25  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ  66  กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

            เทศบาลตำบลบ้านนามีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ                                ติดต่อกับ                ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา

ทิศใต้                                      ติดต่อกับ                ตำบลทางเกวียน , ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง

ทิศตะวันออก                       ติดต่อกับ                ตำบลทุ่งควายกิน , อำเภอแกลง , ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมา

ทิศตะวันตก                          ติดต่อกับ                ตำบลทางเกวียน , ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง

เนื้อที่

            เทศบาลตำบลบ้านนามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  67.92  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 42,450  ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

            สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลบ้านนา  ตอนบนเป็นที่ราบสูงเชิงเขา   สภาพดินเป็นดินเหนียวปนดินลูกรัง เหมาะแก่การปลูกยางพารา และไม้ยืนต้น ตอนล่างของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินร่วน และดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ถึงสูง เหมาะแก่การปลูกพืชไร่และข้าว  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองน้ำไหลผ่าน คือ คลองน้ำประแสร์  คลองบุญสัมพันธ์

 

ปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านนามีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด  13  หมู่บ้าน   คือ

 

หมู่ที่ 1   บ้านแหลมไผ่

ประวัติหมู่บ้าน

                        หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านนา แยกมาจากตำบลกระแสบน เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2445   เมื่อครั้งนั้นบริเวณพื้นที่ของหมู่ที่ 1 จะมีแม่น้ำประแสร์ ไหลผ่าน และในบริเวณคุ้งน้ำจะมีกอไผ่ป่ากอใหญ่   ลักษณะของกอไผ่ป่าจะคล้ายไผ่สีสุกแต่   มีหนาม  จะใช้ไผ่ป่ามาเลาเพื่อ จักสานกระบุง/ทำลอบ หรืออุปกรณ์ในการหาปลา   จึงเป็นที่มีของชื่อหมู่บ้าน ว่า    “ แหลมไผ่ ”  ปัจจุบันมี   นายปรารถนา  พันธุนะ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ลักษณะทั่วไป

มีเนื้อที่      2,266      ไร่  

                พื้นที่ทำการเกษตร  2,245  ไร่

                มีจำนวนครัวเรือน   123     ครัวเรือน

                จำนวนประชากร     547    คน    แบ่งเป็น

-          ชาย    273     คน

-          หญิง   274     คน

 

ลักษณะภูมิประเทศ

                เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำประแสร์ไหลผ่าน จึงเป็นแอ่งรองรับน้ำ เป็นผลให้น้ำท่วมทุกปี

                พื้นที่หมู่ที่ 1  มีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ               หมู่ที่  4  ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ               เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ               หมู่ที่ 12  ตำบลทุ่งควายกิน

ทิศใต้                      ติดต่อกับ               เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ด้านการศึกษา  มีโรงเรียน  2  แห่ง  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 1

 

หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเค็ด

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา แยกมาจากตำบลกระแสบน ประมาณ ปี พ.ศ.2445 สมันนั้นมีกำนันเกิด ใจเย็น เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ในบริเวณพื้นที่ของหมู่ที่ 2 จะมีแม่น้ำห้วยมะไฟไหลผ่าน   ซึ่งแยกมาจากคลองวังยาง และจะมีต้นเค็ดอยู่ในที่ลุ่มกลางหมู่บ้าน   มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นเนื้อแข็ง    คล้ายต้นหว้า      สมัยก่อน   จะนำมาทำเป็น   เพลาเกวียน  ปัจจุบันมีน้อยมาก  ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณที่มีต้นเค็ดขึ้นอยู่  ว่า“ทุ่งเค็ด ”  ปัจจุบันมี นายสุเนตร  ใจเย็น  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ลักษณะทั่วไป

                มีพื้นที่ทั้งหมด   1,851  ไร่

                พื้นที่ทำการเกษตร   1,834   ไร่      

                มีจำนวนครัวเรือน  144  ครัวเรือน

                จำนวนประชากร   613     คน    แบ่งเป็น

-          ชาย    305   คน

-          หญิง   308   คน

ลักษณะภูมิประเทศ

                เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำรางสำนักยาง และลำน้ำห้วยมะไฟมาบรรจบรวมกัน มีชื่อเรียกว่า  “ คลองวังน้ำขาว  ”   ไหลผ่านหมู่บ้าน

                พื้นที่หมู่ที่ 2  มีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา

ทิศใต้                      ติดต่อกับ                หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา

 

 

หมู่ที่ 3 บ้านห้วงหิน

เดิมหมู่ที่  3  ตำบลบ้านนา  แยกมาจากตำบลกระแสบน เมื่อ  พ.ศ.2445  โดยมีผู้ใหญ่ละเมียด   จุลเจือ  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้าน  ปัจจุบันพื้นที่ของหมู่ที่ 3 ได้แยกเป็นอำเภอเขาชะเมา  และแยกเป็น หมู่ที่ 5, หมู่ที่  7 และหมู่ที่ 11 ของตำบลบ้านนา  บริเวณกลางหมู่บ้านจะเป็นเนิน    ที่มีหินดานสีขาวเป็นจำนวนมากทำประโยชน์อะไรไม่ได้ ชาวบ้านจึงยกให้เป็นที่ของวัด ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานของโบสถ์ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ว่า   “ ห้วงหิน ” 

ปัจจุบันมีนายอมร  ศึกษา เป็นผู้ใหญ่บ้าน

     ลักษณะทั่วไป

                มีเนื้อที่     3,245  ไร่         

                มีจำนวนครัวเรือน   153    ครัวเรือน

                จำนวนประชากร    782     คน     แบ่งเป็น

-  ชาย     384   คน 

-  หญิง    398   คน

ลักษณะภูมิประเทศ

                เป็นพื้นที่เนินสูง และลาดต่ำลงบริเวณคลองที่รองรับคือคลองห้วงหิน ซึ่งเป็นคลองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

                พื้นที่หมู่ที่ 3 อยู่ทางตะวันตกของตำบลบ้านนามีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                ตำบลชำฆ้อ  กิ่งอำเภอเขาชะเมา

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา

ทิศใต้                      ติดต่อกับ                หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา

 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองจระเข้

                หมู่ที่  4  ตำบลบ้านนา แยกมาจากหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนาเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2445 สมัยนั้นมีนายพลัด  สุพรรณวงศ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บริเวณพื้นที่ของหมู่ที่ 4 จะมีหนองน้ำ หลายแห่ง เนื่องจากติดกับแม่น้ำประแสร์  มีตำนานเล่าต่อ ๆ กันมาว่ามีจระเข้ตัวใหญ่ในหนองน้ำ  จึงเป็นที่มีของชื่อหมู่บ้าน ว่า    “ หนองจระเข้ ”   ปัจจุบัน มี  นายวิทูรย์  สุพรรณวงศ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ลักษณะทั่วไป

                มีเนื้อที่     1,739   ไร่        

                มีจำนวนครัวเรือน   62  ครัวเรือน

                จำนวนประชากร   344    คน    แบ่งเป็น

-          ชาย     173  คน

-          หญิง    171  คน

ลักษณะภูมิประเทศ

                เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำประแสร์ผ่านหมู่บ้าน จึงเป็นแอ่งรองรับน้ำ เป็นผลให้น้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 4 เป็นประจำทุกปี

                พื้นที่หมู่ที่ 4 มีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                หมู่ที่ 1 ตำบลทางเกวียน

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา

ทิศใต้                      ติดต่อกับ                หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา

 

หมู่ที่  5  บ้านอู่ทอง

                หมู่ที่  5 ตำบลบ้านนา แยกมาจากหมู่ที่ 3 บ้านห้วงหิน  ตำบลบ้านนา  เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2526  สมันนั้นมีนายวิโรจน์  จุลเจือ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  สมัยก่อน จะมีบ้านเรือนไม่กี่หลังคาเรือนและจะตั้งอยู่บริเวณที่ห่างกัน โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ติดริมคลอง บริเวณแถบริมคลองจะมี คุ้งน้ำ คือบริเวณที่เป็นอ่าวเข้ามาในพื้นดิน มี  2 คุ้ง คือคุ้งของยายอู่  และคุ้งของตาทอง  ต่อมาจึงนำมารวมกันเป็นชื่อของหมู่บ้านว่า    “ อู่ทอง ”  ปัจจุบันมี นายเสย  รัตนมหาไพศาล  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ลักษณะทั่วไป

                มีเนื้อที่   3,171   ไร่                          

มีจำนวนครัวเรือน   158   ครัวเรือน              

จำนวนประชากร  749      คน    แบ่งเป็น

-          ชาย      369   คน        -  หญิง     380 คน

ลักษณะภูมิประเทศ

                เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีสระน้ำหนองสบสือ เนื้อที่ ประมาณ  84 ไร่ เป็นแหล่งน้ำด้านการเกษตร

               

พื้นที่หมู่ที่ 5 มีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                แม่น้ำประแสร์

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านนา

ทิศใต้                      ติดต่อกับ                หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา


หมู่ที่  6  บ้านสำนักยาง

                หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา แยกมาจากหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเค็ด ตำบลบ้านนา เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2526     สมัยนั้นมี  นายชนะ  ใจเย็น เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ในสมัยก่อนบริเวณพื้นที่ของหมู่ที่ 6  จะมีต้นยางป่าลำต้นใหญ่  ซึ่งชาวบ้านแถบนั้นจะเจาะเอาน้ำมันของต้นยางใหญ่มายาเรือ หรือทำใต้จุดไฟ และบริเวณนี้จะเป็นจุดที่พักของคนเดินทางเกวียนสมัยก่อน  จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านว่า   “สำนักยาง ”  ปัจจุบันมี         นายอรุณ  สุทธิ์สถิตย์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ลักษณะทั่วไป

                มีเนื้อที่   7,932  ไร่            

                มีจำนวนครัวเรือน   158  ครัวเรือน

                จำนวนประชากร    749    คน    แบ่งเป็น

-          ชาย  369   คน

-          หญิง    380  คน

    ลักษณะภูมิประเทศ

                เป็นพื้นที่เนินสูง และราบลุ่มมีลำรางสำนักยาง ไหลผ่านหมู่บ้าน

                พื้นที่หมู่ที่ 6 มีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ                                ติดต่อกับ                กิ่งอำเภอเขาชะเมา

ทิศตะวันตก                          ติดต่อกับ                หมู่ที่ 3, 9,11 ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันออก                       ติดต่อกับ                กิ่งอำเภอเขาชะเมา

ทิศใต้                                      ติดต่อกับ                หมู่ที่ 13 , 2  ตำบลบ้าน

 

หมู่ที่  7  บ้านเนินกระท้อน

หมู่ที่  7 ตำบลบ้านนา แยกมาจากหมู่ที่ 3 บ้านห้วงหิน ตำบลบ้านนา เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2529  สมันนั้นมีนายสีนวล  สุทธิสถิตย์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บริเวณพื้นที่ของหมู่ที่ 7 จะมีสภาพเป็นเนินดินลูกรังสูง และจะมีต้นกระท้อนสูงใหญ่โบราณ  อยู่หลายต้นจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ว่า    “ เนินกระท้อน ”  ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.  2546  นายนิติ  บำรุงราษฎร์ เป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบัน

 

    ลักษณะทั่วไป

                มีเนื้อที่    2,070  ไร่          

                มีจำนวนครัวเรือน     162   ครัวเรือน

                จำนวนประชากร   763 คน    แบ่งเป็น

-          ชาย  377  คน

-          หญิง  286  คน

-           

    ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นเนินดินลูกรังสูง

                พื้นที่หมู่ที่ 7 มีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                บ้านชำฆ้อ กิ่งอำเภอเขาชะเมา

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                ตำบลกระแสบน

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา

ทิศใต้                      ติดต่อกับ               หมู่ที่ 5,11 ตำบลบ้าน

 

 หมู่ที่  8  บ้านบุญสัมพันธ์

                แยกมาจากหมู่ที่ 2  บ้านทุ่งเค็ด ตำบลบ้านนา เมื่อปี พ.ศ.2529  ซึ่งในสมันนั้นได้มีการขุดคลองเพื่อใช้ในด้านการเกษตร (โดยใช้งบประมาณของ รสช.)  ผ่านจำนวน 4 ตำบล คือตำบล กระแสบน   ทางเกวียน ทุ่งควายกิน และตำบลบ้านนา  (ในบริเวณพื้นที่ของหมู่ที่ 2,8,9) และด้วยที่ประชาชนในตำบลบ้านนาจะนับถือหลวงปู่บุญ จึงได้ใช้ชื่อของหลวงปู่นำหน้า ประกอบกับนายอำเภอประพันธ์  ชลวีระวงศ์ ซึ่งเป็นนายอำเภอสมัยนั้น  ได้นำงบประมาณโครงการ  รสช.     มาขุดคลองบุญสัมพันธ์  เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านทั้งสอง  ชาวบ้านจึงช่วยกันตั้งชื่อคลองนี้ว่า  “คลองบุญสัมพันธ์”  จึงเป็นที่มีของชื่อหมู่บ้าน ว่า   “ บุญสัมพันธ์” มีนายประเทือง เหรียญลำดับญาติ เป็นกำนัน

ลักษณะทั่วไป

                มีเนื้อที่     2,916       ไร่  

                มีจำนวนครัวเรือน  205  ครัวเรือน

                จำนวนประชากร   870  คน    แบ่งเป็น

-          ชาย  450  คน

-          หญิง  420  คน

ลักษณะภูมิประเทศ

                สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกยางพารา  และทำสวนผลไม้  อาชีพเกษตรกรส่วนใหญ่ทำสวนยางพารา ส่วนการทำสวนผลไม้ที่ทำเป็นธุรกิจมีน้อยมาก  ส่วนใหญ่ปลูกไว้ทานเอง ถ้าเหลือทานแล้วจึงจะขาย  มีคลองบุญสัมพันธ์ซึ่งเชื่อม 4 ตำบล ไหลผ่าน และมี “สระน้ำหนองโพรง “ ซึ่งใช้เพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน ตำบล

                พื้นที่หมู่ที่ 8   มีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                หมู่ที่ 2,13 ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                หมู่ที่ 1,4,5 ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านนา , ตำบลทุ่งควายกิน

ทิศใต้                      ติดต่อกับ                หมู่ที่ 10,12 ตำบลบ้านนา   

 

 

หมู่ที่  9  บ้านวังยาง

                หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา แยกมาจากหมู่ที่ 5 บ้านอู่ทอง  ตำบลบ้านนา เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2533 เดิมพื้นที่หมู่ที่ 9  มีสภาพเป็นป่า มีต้นยางป่าใหญ่ จำนวนมาก ชาวบ้านได้นำมาใช้ในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัย จนในปัจจุบันไม่มีต้นยางใหญ่ให้เห็น เหลือไว้เพียงแต่ชื่อที่ชาวบ้านเรียก ว่า    “ บ้านวังยาง ”  ปัจจุบันมี นายสำเนา  สุทธิสถิตย์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ลักษณะทั่วไป

                มีเนื้อที่    3,010    ไร่        

                มีจำนวนครัวเรือน  140   ครัวเรือน

                จำนวนประชากร  620     คน    แบ่งเป็น

-          ชาย     309    คน

-          หญิง    311   คน

ลักษณะภูมิประเทศ

                เป็นพื้นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่ราบต่ำเล็กน้อย   มีลำคลองผ่านตามธรรมชาติ  2  สาย คือ คลองห้วยมะไฟ คลองวังยาง และมีคลองบุญสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคลองชลประทานผ่านกลางหมู่บ้าน อีก  1  สาย

              พื้นที่หมู่ที่  9  มีอาณาเขต 

ทิศเหนือ                                ติดต่อกับ                หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันตก                          ติดต่อกับ                หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันออก                       ติดต่อกับ                หมู่ที่ 2 ,6 ตำบลบ้านนา

ทิศใต้                                      ติดต่อกับ                หมู่ที่ 8,5 ,2 ตำบลบ้าน

 

 หมู่ที่  10  บ้านล่าง

                แต่เดิมสมัยก่อนจะเรียกบริเวณหมู่บ้าน ว่า  “วัดดอน”  เนื่องจากเคยมีวัดตั้งอยู่บริเวณกลางหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันเป็นที่อยู่พักอาศัยของชาวบ้าน และเป็นสวนยางพารา ....ต่อมาเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2538ได้แยกมาจากหมู่ที่ 1 โดยมี นายศักดา รัตตานนท์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน และด้วยพื้นที่ของหมู่บ้านจะอยู่ทางตอนล่างสุดของเขตตำบลบ้านนา จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ว่า   “ บ้านล่าง ”  ปัจจุบัน มีนางวารุณี  แผลงสร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ลักษณะทั่วไป                                      

                มีเนื้อที่   1,686  ไร่            

                มีจำนวนครัวเรือน  108   ครัวเรือน

                จำนวนประชากร    515  คน    แบ่งเป็น

-          ชาย  255  คน

-          หญิง   260  คน

 

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ของหมู่บ้านจะเป็นที่ราบลุ่มและต่ำเป็นแอ่งรองรับน้ำ เป็นผลให้เกิดน้ำท่วมทุกปี

                พื้นที่หมู่ที่ 10  มีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ               หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ               หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ               หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งควายกิน

ทิศใต้                      ติดต่อกับ               เขตเทศบาลตำบลเมือง

  

หมู่ที่  11  บ้านมาบฆ้อ

                หมู่ที่ 11 บ้านมาบฆ้อ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2540 โดยแยกมาจากหมู่ที่ 3 และหมู่ที่  7   ชื่อหมู่บ้านนั้นมาจาก มี “ ต้นฆ้อ “ ขึ้นมากมายบริเวณที่ราบริมคลอง เรียกว่า “มาบ”  ต้นฆ้อ มีลักษณะคล้ายต้นตาล จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ว่า   “ มาบฆ้อ”  มีนายล๊อต  วรรณศิริ

ลักษณะทั่วไป

                มีเนื้อที่     5,833       ไร่  

                มีจำนวนครัวเรือน     115    ครัวเรือน

                จำนวนประชากร    579  คน    แบ่งเป็น

-          ชาย   274  คน

-          หญิง   305   คน

ลักษณะภูมิประเทศ

                พื้นที่ของหมู่บ้านจะเป็นที่เนินและราบลุ่มเหมาะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร (ทำสวนและไร่)          พื้นที่หมู่ที่ 11 มีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ               หมู่ที่ 7,3  ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ               หมู่ที่  6  ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ               หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งควายกิน

ทิศใต้                      ติดต่อกับ               หมู่ที่  5,9  ตำบลบ้าน

  

หมู่ที่  12  บ้านนา

                หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา แยกมาจากหมู่ที่ 10 บ้านล่าง ตำบลบ้านนา  เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2541สมันนั้นมีนายศักดา รัตตานนท์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บริเวณพื้นที่ของหมู่ที่ 12 จะมีสภาพเป็นพื้นที่ราบ เหมาะสำหรับปลูกข้าว คนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำนา ชาวบ้านจึงเรียกว่าหมู่บ้าน ” บ้านนา ”  ปัจจุบันมีการตั้งโรงงาน จึงทำให้การทำนาน้อยลง   ปัจจุบันมีนายกำพล  หอมชื่น  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ลักษณะทั่วไป

                มีเนื้อที่   1,693   ไร่          

                มีจำนวนครัวเรือน    94   ครัวเรือน

                จำนวนประชากร   492   คน    แบ่งเป็น

-          ชาย  247  คน

-          หญิง  245  คน

 

ลักษณะภูมิประเทศ

                เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นผลทำให้น้ำท่วมทุกปี    พื้นที่หมู่ที่ 12   มีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                หมู่ที่  8  ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                หมู่ที่  1 ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                หมู่ที่ 10  ตำบลบ้านนา

ทิศใต้                      ติดต่อกับ                หมู่ที่ 10  ตำบล

 

หมู่ที่  13  บ้านคลองอ่าง

                หมู่ที่  13  ตำบลบ้านนา แยกมาจากหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเค็ด  ตำบลบ้านนา   เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2541 โดยมี    นายจรัล  เหรียญลำดับญาติ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บริเวณพื้นที่ของหมู่ที่ 13  จะมีลำรางของน้ำไหลผ่านบริเวณเขตแดนหมู่บ้าน และจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีลักษณะกว้างใหญ่คล้ายอ่าง ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนั้นว่า  “คลองอ่าง” จึงเป็นที่มีของชื่อหมู่บ้าน ว่า    “ คลองอ่าง ”  ปัจจุบันมี นายมานพ  ปราดเปรื่อง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

     ลักษณะทั่วไป

                มีเนื้อที่    5,038    ไร่        

                มีจำนวนครัวเรือน  130    ครัวเรือน

                จำนวนประชากร   575    คน    แบ่งเป็น

-          ชาย   273  คน

-          หญิง  302    คน

ลักษณะภูมิประเทศ

                เป็นพื้นที่เนิน และราบมีลำรางน้ำไหลผ่านเขตแดนกั้นหมู่บ้านทำให้เหมาะต่อการทำอาชีพด้านการเกษตร

                พื้นที่หมู่ที่ 13 มีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ                                ติดต่อกับ                หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันตก                          ติดต่อกับ                หมู่ที่ 2,8 ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันออก                       ติดต่อกับ                หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา

ทิศใต้                                      ติดต่อกับ                หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลิงค์ส่วนเมนูย่อย

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ตารางสอบ และสถานที่สอบ article
โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน article
มาตรา 7(4) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (1)
มาตรา 7(4) 2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ article
มาตรา 7(4) 1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ article
มาตรา 7(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ article
มาตรา 7(4) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ article
มาตรา 7(4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ article
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 article
รายงานผลการจัดซื้อและจัดหาพัสดุ ปี 62
แตงโม
แต
คู่มือสำนักปลัด2
คู่มือสำนักปลัด1
คู่มือสำนักปลัด
กองคลัง
ประกาศแผนจัดจ้างปี63
หนังสือรับรอง article
ผลการสำรวจความพึงพอใจ62 article
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงภารกิจ (กองการประปา) article
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงภารกิจ (กองสาธารณสุข)
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงภารกิจ(กองช่าง) article
งานร้องเรียน article
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงธุกิจ (กองการศึกษา)
งานธุรการ article
งานพัสดุ article
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงธุกิจ (กองคลัง) article
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงธุกิจ (สำนักปลัด) article
KMการจัดการความรู้ในองค์กร
แผนปราบปรามทุจริต article
ลดขั้นตอนสาธาฯ article
คู่มือประชาชนของกองการศึกษา article
คู่มือประชาชนของกองช่าง article
คู่มือประชาชนของกองคลัง article
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558
z
Headline
Headline
ภาษีป้าย article
ภาษีบำรุงท้องที่ article
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน article
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน article
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน เศรษฐกิจ article
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554