ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletการควบคุมภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
dot
dot
bulletรายงานผลการสำรวจคงามพึงพอใจของประชาชน
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา

ศูนย์การเรียนรู้สาธิตการเพาะเห็ด

เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หลักการและเหตุผล

              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทย เกี่ยวกับการดำเดินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา
เศรฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและคงามไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ
พอมีพอกินพอมีพอใช้ ความมีเหตุผล เพื่อสามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน และการวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ
               เทศบาลตำบลบ้านนา ได้จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้พอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุและประชาชนในเขตเทศบาลได้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการเพาะเห็ดนางฟ้า อย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับขณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 (3) การส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชน

วัตถุประสงค์

               1.  เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ และนวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะการเพาะเห็ด
               2.  เพื่อเป็นศูนย์ถ่านทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป
               3.  เพื่อเป็นต้นแบบการสาธิตการเพาะเห็ดที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป
               4.  เพื่อเป็นแหล่งความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

เป้าหมาย

               จัดทำศูนย์การเรียนรู้ สาธิตการเพาะเห็ด จำนวน 1 ปห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา


        

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554