ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletวัดในตำบลบ้านนา
bulletขนมจีนเส้นสด
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเทศบัญญํติงบประมาณประจำปี 2561
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนกาารตรวจสอบภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
 

 

         

เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง
เทศบาลตำบลบ้านนาได้เข้าร่วมกิจกรรมงานผลไม้ด้วยการจัดตกแต่งรถผลไม้เข้าร่วมโครงการซึ่งในงานมีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมาย

 

โครงการกิจกรรมปลูกต้นดาวเรื่องทุ่งสีเหลืองเพื่อพ่อ
ทางเทศบาลตำบลบ้านนาได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นดาวเรืองที่หน้าที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านนาเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

   
 ประเพณีงานลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เทศบาลตำบลบ้านนาได้ร่วมกับสภาวัฒธรรม ได้จัดสถานที่ไห้ประชาชนมาลอยกระทง
   งานตักบาตรเทโว ทางเทศบาลตำบลบ้านนาร่วมกับสภาวัฒนธรรมได้ร่วมกัจัดงานตักบาตรเทโทโดยพระภายในตำบลบ้านนามีประชาชนมาร่มกันทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก
     

   


 เทศบาลตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งงานที่ว่าง
1. เจ้าพนักงานธุรการ(ปง/ชง)   กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม                           จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง/ชง)  กองประปา                                               จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

   ศูนย์ อปพร.ดีเด่น  เทศบาลพบประชาชน  | ร่วมกิจกรรมกับผู้นำชุมชน  |

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554