ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletการควบคุมภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
dot
dot
bulletรายงานผลการสำรวจคงามพึงพอใจของประชาชน
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าหลัก


   
เทศบาลตำบลบ้านนาจัดทำหน้ากากอนามัยแจกประชาชนและได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์แจกประชาชนในตำบล   โครงการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณแม่น้ำประแสร์ หน้าโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
   
กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงในทุกๆ 2 เดือนโดยการใส่ทรายอะเบท ลงในแหลงเพาะพันธ์ยุง เช่น กระป่อง โอ่ง อ่าง ไห เป็นต้น    โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ทางเทศบาลตำบลบ้านนาได้จัดการอบรมเกี่ยวกับกฏจราจรและปลูกจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้แกประชาชนในตำบลบ้านนา
   

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
มีการทำกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา

   โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีไหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

.ประกาศกองอำนวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอแกลง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านนา
 เทศบาลตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรง           ตำแหน่ง งานที่ว่าง


1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง/ชง)  กองประปา                                            จำนวน    1      อัตรา

 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปี 2561-2563

 

   ศูนย์ อปพร.ดีเด่น  เทศบาลพบประชาชน  | ร่วมกิจกรรมกับผู้นำชุมชน  |

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554