ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
เกี่ยวกับ เทศบาลตำบลบ้านนา
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
โครงสร้างการบริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
ผลการดำเนินงาน
dot
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
dot
แผนงาน / ยุทธศาสตร์
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
dot
การจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และมาตรา 9
bulletการควบคุมภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานผลการสำรวจคงามพึงพอใจของประชาชน
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
dot
การจัดการความรู้ (KM)
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพ
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
คู่มือสำหรับประชาชน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
คู่มือการใช้งานระบบ
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
กิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านนา
เศรษฐกิจพอกิน ขนมจีนเส้นสด เลิศรสไม้ผล ไก่ชนเชิงดี บารมีหลวงปู่บุญ

 

      
โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอย กิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย วันที่ 25 สิงหาคม 2563  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 21 สิงหาคม 2563    
 

 

  เทศบาลตำบลบ้านนาจัดทำหน้ากากอนามัยแจกประชาชนและได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำสเปร์แอลกอฮอล์แจกประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โครงการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ บริเวรแม่น้ำประแส หน้าโรงเรียนมกุฎเมืองราชวินยาลัย เป็นโครงการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำประแส  
 
     

 

 

 

เนื่องจากตอนนี้โรคไข้เลือดออกกำลังแพร่ระบาดทางเทศบาลตำบลบ้านนาจึงได้มีการฉีดพ่นสารเคมีจำกัดยุงตัวแก่ทั่วเขตพื้นที่ตำบลบ้านนา โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โรค (อถล.) ได้มีการทำกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะและล้างถนนบริเวณวัดบ้านนาในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา    
   

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านนาได้มีการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา      
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบ้านนา

รายละเอียด วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนาเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านนา
 27 มกราคม 2563
 แผนปฏิบัตการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปี 2561-2563
 22 มกราคม 2561
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

 

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554