ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
เกี่ยวกับ เทศบาลตำบลบ้านนา
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
โครงสร้างการบริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
ผลการดำเนินงาน
dot
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
dot
แผนงาน / ยุทธศาสตร์
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
dot
การจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และมาตรา 9
bulletการควบคุมภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานผลการสำรวจคงามพึงพอใจของประชาชน
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
dot
สาระน่ารู้...สู่ประชาชน
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพ
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
คู่มือสำหรับประชาชน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
คู่มือการใช้งานระบบ
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
แผนปราบปรามทุจริต article

 

 
ลิงค์ส่วนเมนูย่อย

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ตารางสอบ และสถานที่สอบ article
โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน article
มาตรา 7(4) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (1)
มาตรา 7(4) 2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ article
มาตรา 7(4) 1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ article
มาตรา 7(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ article
มาตรา 7(4) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ article
มาตรา 7(4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ article
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 article
รายงานผลการจัดซื้อและจัดหาพัสดุ ปี 62
แตงโม
แต
คู่มือสำนักปลัด2
คู่มือสำนักปลัด1
คู่มือสำนักปลัด
กองคลัง
ประกาศแผนจัดจ้างปี63
หนังสือรับรอง article
ผลการสำรวจความพึงพอใจ62 article
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงภารกิจ (กองการประปา) article
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงภารกิจ (กองสาธารณสุข)
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงภารกิจ(กองช่าง) article
งานร้องเรียน article
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงธุกิจ (กองการศึกษา)
งานธุรการ article
งานพัสดุ article
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงธุกิจ (กองคลัง) article
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงธุกิจ (สำนักปลัด) article
KMการจัดการความรู้ในองค์กร
ลดขั้นตอนสาธาฯ article
คู่มือประชาชนของกองการศึกษา article
คู่มือประชาชนของกองช่าง article
คู่มือประชาชนของกองคลัง article
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558
z
Headline
ประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา article
Headline
ภาษีป้าย article
ภาษีบำรุงท้องที่ article
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน article
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน article
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน เศรษฐกิจ article
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554