ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletวัดในตำบลบ้านนา
bulletขนมจีนเส้นสด
dot
dot
bulletประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์์ (Vision) ของเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนา
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletเอกสารงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletการควบคุมภายใน
bulletแผนแม่บทเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลบ้านนา
bulletแผน ป.ป.ท.
bulletแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการประชุมสภา
bulletรายงานทางการเงิน
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletประกาศแผนการดำเนินการในรอบปี
bulletข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
bulletลดขั้นตอน / ปรับปรุงภารกิจ
bulletสถาบันพระมหาชนก
bulletงานสังคมสงเคราะห์
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการชำระภาษี
bulletการขอแบบก่อสร้าง
bulletสมุนไพรใกล้ตัว
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
bulletการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
bulletรวมบทกฏหมาย
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bulletกองการศึกษา
bulletกองการประปา
dot
dot
bulletงานการเงิน
bulletงานพัสดุ
bulletงานจัดเก็บ
dot
dot
bulletรายงานผลการสำรวจคงามพึงพอใจของประชาชน
KMการจัดการความรู้ในองค์กร

สำนักปลัดเทศบาล

***  เศรษฐกิจพอเพียง
*** คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
*** ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
*** คู่มือ การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายรักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
*** คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
*** 
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลาพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2555
***  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
*** ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์ฯ การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2558
***  ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558
***  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
***  การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
***  พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
***  พระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
***  ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(แก้ไข) พ.ศ.2557
***  ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ (สำหรับพนักงานจ้าง)
***  พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509
***  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

กองคลัง

***  ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ ปรับปรุง เก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมือง  
       พัทยา พ.ศ.2537
***  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคชจ.ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548)
***  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
***  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561
***  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และ
       เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
***  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
       ๒๕๕๐
***  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

กองช่าง

***  กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารฯ พ.ศ.2548
***  การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
***  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

กองการศึกษา

***   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่เพื่อบรรจุและ
       แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559

***  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล พ.ศ.2558
***  สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้อง
       ถิ่น พ.ศ. 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

***  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
***  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

กองการประปา

***  ตัวอย่างคำร้องต่างๆ
***  ตัวอย่างหนังสือสัญญาการใช้น้ำประปา
***  แผนผังการขอติดตั้งมาตร
***  หลักฐานการขอใช้น้ำประปา

การงานเจ้าหน้าที่

*** .ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
***  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
***  ประกาศ.เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
***  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

***  แผนการจัดการความรู้
***  แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
***  แผนแม่บท
***  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
***  รายงานผลการดำเนินงานคุณธรรมจริยธรรม

กองวิชาการและแผนงาน

***  หนังสือ มท 0810.2/ว0600 ลว 29 ม.ค. 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
      ส่วนท้องถิ่น
***  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548
***  เอกสารเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
***  คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
***  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558

ลิงค์ส่วนเมนูย่อย

ประกาศแผนจัดจ้างปี63
หนังสือรับรอง article
ผลการสำรวจความพึงพอใจ62 article
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงภารกิจ (กองการประปา) article
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงภารกิจ (กองสาธารณสุข)
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงภารกิจ(กองช่าง) article
งานร้องเรียน article
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงธุกิจ (กองการศึกษา)
งานธุรการ article
งานพัสดุ article
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงธุกิจ (กองคลัง) article
ลดขั้นตอน/ปรับปรุงธุกิจ (สำนักปลัด) article
แผนปราบปรามทุจริต article
ลดขั้นตอนสาธาฯ article
คู่มือประชาชนของกองการศึกษา article
คู่มือประชาชนของกองช่าง article
คู่มือประชาชนของกองคลัง article
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558
z
Headline
ประวัติเทศบาลตำบลบ้านนา article
Headline
ภาษีป้าย article
ภาษีบำรุงท้องที่ article
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน article
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน article
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน เศรษฐกิจ article
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ไทยรัฐ  |  เดลินิวส์  |  ข่าวสด  |  คม-ชัด-ลึก  |  ฐานเศรษฐกิจ  |  ผู้จัดการ ออนไลน์  | มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ  |  สยามกีฬา  |  สยามรัฐ  |  สยามธุรกิจ  |  แนวหน้า  | ไทยโพสต์  |  กรุงเทพธุรกิจ  

เทศบาลตำบลบ้านนา @สงวนลิขสิทธิ์ 2550
เลขที่ 379/1 หมู่ 8 ถนนโพธิ์ทอง- เนินอู่ทอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์: 0 3867 - 2557 โทรสาร: 0 3867 - 2557
เว็บไซต์ปรับปรุงล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2554